Onderwijs

Arbeidsrecht in het onderwijs is een specialisatie op zich. De van toepassing zijnde regelgeving en de te volgen procedures zijn namelijk anders dan die in het reguliere arbeidsrecht.
Het medezeggenschapsrecht van personeel, ouders (en leerlingen) in het primair en voortgezet onderwijs wijkt bijvoorbeeld af van de medezeggenschap voor gewone werknemers: deze is geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen. En ook binnen het onderwijs zijn er verschillende regimes van toepassing. De medewerker van een bijzondere onderwijsinstelling is bijvoorbeeld een werknemer op wie het Burgerlijk Wetboek van toepassing is en die werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst. Op een medewerker in het openbaar onderwijs is echter de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing en hij/zij is in de meeste gevallen werkzaam op basis van een ambtelijke aanstelling. Voor beide groepen gelden voorts per onderwijstak andere CAO’s.

Juist omdat het een specifiek rechtsgebied is, is het voor onderwijsinstellingen en medewerkers in het onderwijs van belang juridisch advies in te winnen bij een deskundige die thuis is in de materie. Wij adviseren onderwijsinstellingen en medewerkers in het onderwijs graag in rechtspositionele kwesties.