Algemene voorwaarden Maatschap Sørensen Advocaten

Algemene voorwaarden Maatschap Sørensen Advocaten

 

Sørensen Advocaten (hierna: “de Maatschap”) is een maatschap van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid op basis van kostendeling. Een lijst van maten ligt ter inzage ten kantore van de Maatschap en wordt op verzoek toegezonden. De Maatschap is gevestigd te Rotterdam.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (dus ook op eventuele aanvullende of vervolgopdrachten) die de maten van de Maatschap uitvoeren of doen uitvoeren voor of ten behoeve van de Opdrachtgever. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitgesloten.

 

Ongeacht de eventuele bedoeling van de Opdrachtgever en ongeacht eventuele overeenstemming tussen de Opdrachtgever en een natuurlijk, aan de Maatschap verbonden persoon omtrent de wijze van uitvoering van een te verstrekken opdracht, worden alle opdrachten uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de B.V. van de desbetreffende maat van de Maatschap. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

 

Het staat de Maatschap vrij om naar eigen inzicht gebruik te maken van de diensten van derden (hierna: “Hulppersonen”) indien zulks voor de goede uitvoering van de opdracht bevorderlijk is. Kosten in verband met de inschakeling van deze Hulppersonen zullen worden doorbelast aan de Opdrachtgever. De aansprakelijkheid van de (maten van de) Maatschap voor handelen of nalaten van door haar ingeschakelde Hulppersonen wordt uitgesloten.

 

De aansprakelijkheid van de Maatschap is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van de B.V. van de desbetreffende maat van de Maatschap wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat blijkens de polis voor rekening van de maat van de Maatschap blijft. Op verzoek van de Opdrachtgever wordt ten kantore van de Maatschap inzage verschaft in de desbetreffende verzekeringspolis.

 

De Opdrachtgever vrijwaart de Maatschap en alle rechtstreeks of indirect aan de Maatschap verbonden natuurlijke personen en rechtspersonen tegen alle mogelijke aanspraken van derden die direct of indirect samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die de Maatschap voor de Opdrachtgever verricht of heeft verricht. Alle kosten die de Maatschap moet maken in verband met aanspraken van derden zullen door de Opdrachtgever aan de Maatschap worden vergoed.

 

Voorafgaand aan zaken voor particuliere Opdrachtgevers wordt een voorschot geheven.
Naast het overeengekomen honorarium per uur zullen aan de Opdrachtgever verschotten en omzetbelasting in rekening worden gebracht met een gespecificeerde nota. Eventueel door de Opdrachtgever betaalde voorschotten kunnen op ieder door de Maatschap gewenst moment worden verrekend met uitstaande declaraties. Eventueel resterende voorschotten zullen met de einddeclaratie worden verrekend. Het daarna resterende bedrag zal worden gerestitueerd aan de Opdrachtgever. Voor betaling van declaraties geldt een termijn van 14 dagen. Bij uitgebleven betaling na ommekomst van deze betalingstermijn, verkeert de Opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en is de Maatschap gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen en de in haar ogen noodzakelijke maatregelen te nemen ter voldoening van de uitstaande declaratie.

 

Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de maten en hun bestuurders,
ex-maten en hun bestuurders, alsmede ten behoeve van alle natuurlijke personen of rechtspersonen die voor hen of voor de Maatschap werkzaam zijn of waren en/of bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld.

 

De Maatschap kent een klachtenregeling en heeft een interne klachtenfunctionaris (mr. E.M.Y. Sørensen). Klachten die niet intern kunnen worden opgelost worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. De klachtenregeling wordt op uw verzoek aan u toegezonden.

 

Deze algemene voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als de Engelse taal gesteld. Bij interpretatiegeschillen is de Nederlandstalige versie bepalend.

 

Op de rechtsverhouding tussen de Maatschap en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Deze algemene voorwaarden zijn opgenomen op de website van Sørensen Advocaten: www.sorensenadvocaten.nl

 

januari 2018