Mondelinge opzegging werknemer

interview 7323656 1280

Mondelinge opzegging werknemer

Inleiding

Recent heeft de Rechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2024:3456) uitspraak gedaan in een zaak waarbij een werkneemster haar contract mondeling heeft opgezegd, maar deze opzegging later wenst te vernietigen.

Feiten

Werkneemster is op 15 oktober 2023 voor een periode zes maanden in dienst getreden bij werkgever. Twee maanden na indiensttreding vindt een gesprek plaats waaruit blijkt dat werkneemster haar werkzaamheden niet naar behoren verricht. Dit is al eerder aangegeven. Tijdens dit gesprek benoemt werkneemster dat zij niet langer voor werkgever wil werken en zij heeft toegezegd dat met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. De arbeidsovereenkomst is daarmee beëindigd door tussentijdse opzegging door de werknemer en aanvaarding daarvan door de werkgever.

Werkneemster verzoekt vervolgens vernietiging van deze opzegging, nu de opzegging volgens haar niet overeenkwam met haar wil. Ze stelt dat werkgever dit had moeten begrijpen, of daar onderzoek naar had moeten doen.

Oordeel

De kantonrechter oordeelt dat het in deze zaak gaat om een ‘duidelijke en ondubbelzinnige’ verklaring van werkneemster.  Een dag na het gesprek stuurde zij namelijk nog een WhatsApp-bericht naar werkgever waarin werkneemster benoemt dat zij niet meer in dienst is. Dit bevestigt de opzegging. Wel benadrukt de kantonrechter dat een verklaring van een werknemer die doelt op het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, een strenge maatstaf kent. Dit komt door de ingrijpende gevolgen die de beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft. Wanneer de werkgever zou kunnen twijfelen of de verklaring overeenstemt met de wil van de werknemer, heeft de werkgever een onderzoeksplicht en een mededelingsplicht.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Heeft u vragen over opzegging van de arbeidsovereenkomst? Neem gerust contact op met onze arbeidsrechtadvocaten.

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl