Privacy Policy

Privacy Policy Sørensen Advocaten

Sørensen Advocaten is duidelijk, ook over de verwerking van persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacy-wetgeving.

 

Deze Privacy Policy is van toepassing op alle personen waarvoor Sørensen Advocaten persoonsgegevens verwerkt, zoals

 

• bezoekers van onze website;
• (medewerkers van) cliënten van Sørensen Advocaten;
• ontvangers van Sørensen Advocaten nieuwsbrieven en andere mailings;
• potentiele cliënten van Sørensen Advocaten;
• personen die betrokken zijn bij een juridische procedure waarbij Sørensen Advocaten als advocaat optreedt;
• (medewerkers van) leveranciers;
• derden die met Sørensen Advocaten communiceren;

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Sørensen Advocaten?

 

Sørensen Advocaten verwerkt persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

 

Door u aan Sørensen Advocaten verstrekt:
• contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw zaak;
• persoonsgegevens die u aan Sørensen Advocaten verstrekt in het kader van events of nieuwsbrieven.

 

Persoonsgegevens ontvangen via onze website:
• gegevens aangaande uw bezoek aan onze website;
• gegevens aangaande het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht, bijvoorbeeld uw IP adres;
• uw surfgedrag en interesses.

 

Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen:
• persoonsgegevens ontvangen uit openbare online bronnen zoals bedrijfswebsites en Social Media platforms, zoals LinkedIn;
• persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of Kadaster;
• overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die wij verkregen hebben bij het behandelen van zaken via onder meer cliënten en wederpartijen.

 

Waarom verwerkt Sørensen Advocaten uw persoonsgegevens?

 

Sørensen Advocaten gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 

• het leveren van juridische diensten door onze advocaten voor onze cliënten;
• het nakomen van onze wettelijke verplichtingen zoals archiveringsverplichtingen, verplichtingen uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT);
• het onderhouden van contact en het communiceren met u;
• marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingcommunicatie die voor u interessant kunnen zijn;
• voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website.

 

De beveiliging van uw gegevens

 

Sørensen Advocaten neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Sørensen Advocaten toegang hebben tot uw gegevens of dossiers zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding. Sørensen Advocaten hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij u via mail@sorensenadvocaten.nl of +31 10 2492 444 contact op te nemen met ons.

 

Inschakelen/ delen gegevens met derden

 

In bepaalde gevallen kan het voor Sørensen Advocaten noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Hieronder een, niet limitatief, overzicht:

 

• derden die van belang zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen, plaatselijke advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen;
• derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;
• externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in deze Privacy Policy omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

 

 

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in deze Privacy Policy genoemde doeleinden.

 

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. Sørensen Advocaten is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van Sørensen Advocaten en dus op verzoek en conform instructie van Sørensen Advocaten handelt, sluit Sørensen Advocaten met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

 

Gegevens buiten de Europese Unie

 

Om onze diensten te kunnen verlenen kan het noodzakelijk zijn dat Sørensen Advocaten uw persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie. In dat geval ziet Sørensen Advocaten erop toe dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de AVG.

 

Grondslagen

 

Bij de verwerking van persoonsgegevens door Sørensen Advocaten baseert Sørensen Advocaten zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van juridische diensten) die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht. In sommige gevallen vragen wij uw expliciete toestemming, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde cookies, of, wanneer u geen cliënt bent, het ontvangen van commerciële communicatie.

 

Tenslotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Sørensen Advocaten, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketing verwerkingen voor cliënten en actieve contacten van Sørensen Advocaten. In het laatste geval wordt te allen tijde een opt-out geboden.

 

Bewaartermijnen

 

Sørensen Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze Privacy Policy genoemde doeleinden of zolang Sørensen Advocaten dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen.

 

Uw rechten

 

U kunt Sørensen Advocaten verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben op te vragen. Wilt u van ons geen nieuwsbrieven, e-mailberichten of uitnodigingen meer ontvangen? U kunt zich op elk moment kosteloos uitschrijven via mail@sorensenadvocaten.nl.

 

U hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Sørensen Advocaten zal de verwerking staken indien zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Cookies

 

Teneinde te kunnen verzekeren dat onze website goed kan worden gebruikt en teneinde verbeterde navigatie voor onze bezoekers te kunnen faciliteren, is het mogelijk dat Sørensen Advocaten gebruik maakt van cookies zodat geaokiesggregeerde gegevens kunnen worden verzameld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker.

 

Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina’s. Deze informatie kan worden meegedeeld aan onze webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

 

Voor cookies die niet noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website hebben wij uw toestemming nodig. Bij het eerste bezoek aan de website zullen we toestemming vragen voor het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan de website geen niet-functionele cookies ontvangt. Deze privacy voorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van de cookies van Sørensen Advocaten. Het gebruik van cookies en andere technieken gebruikt door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy voorwaarden.

 

Gebruik van Google Analytics

 

Sørensen Advocaten maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Sørensen Advocaten. Sørensen Advocaten heeft daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

 

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd.

 

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU – US Privacy Shield verdrag van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google’s Privacy Policy.

 

Policy aan veranderingen onderhevig

 

Sørensen Advocaten behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal Sørensen Advocaten dit onder uw aandacht brengen. Niets in deze Privacy Policy heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Sørensen Advocaten en enige bezoeker aan deze Internetsite of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

 

Klachtenregeling

 

Bij Sørensen Advocaten hechten we veel waarde aan de kwaliteit van ons werk en aan de tevredenheid van onze cliënten met onze dienstverlening. Mocht er in uw geval iets niet naar wens zijn gegaan, kaart het dan aan bij uw advocaat. We zullen er alles aan doen om een bevredigende oplossing te vinden. Komt u er dan niet uit, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. Neemt u voor meer informatie daarover contact op via mail@sorensenadvocaten.nl.

 

U hebt daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Sørensen Advocaten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.