Arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst

Bij het totstandkomen van een arbeidsovereenkomst is het verstandig om regelingen te treffen voor mogelijke toekomstige scenario’s.

 

Gedacht kan worden aan een proeftijdbeding en een concurrentie- of relatiebeding. Maar ook is het van belang om goede afspraken te maken over beloningsregelingen, zoals overwerkcompensatie, bonusregelingen, optiebedingen en dergelijke, en die afspraken op een heldere manier vast te leggen.

 

Aanzegplicht

Er geldt een aanzegplicht voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van een half jaar of langer. Dit houdt in dat de werkgever uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt aan de werknemer schriftelijk moet mededelen of de arbeidsovereenkomst voortgezet zal worden en, indien dit het geval is, onder welke voorwaarden. Bij het niet of niet tijdig aanzeggen is een werkgever een vergoeding aan de werknemer verschuldigd.

 

Proeftijd

In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van een half jaar of korter mag geen proeftijdbeding worden opgenomen. Wij assisteren u graag bij het opstellen van een houdbaar proeftijdbeding.

 

Ketenregeling

Binnen een periode van drie jaar mogen drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangegaan. Na een tussenpoos van meer dan een half jaar begint een nieuwe keten.

 

Onze advocaten adviseren over de arbeidsvoorwaarden en de schriftelijke vastlegging daarvan bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst. Ook tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst kunnen wij al overeengekomen arbeidsvoorwaarden aan een juridische toets onderwerpen. Ook stellen wij graag een WAB-proof contract voor u op.