Algemene Voorwaarden Omega

ALGEMENE VOORWAARDEN OMEGA

Op deze overeenkomst zijn onderstaande algemene voorwaarden van de besloten vennootschap OMEGA B.V. van toepassing. Deze vennootschap werkt samen met andere praktijkvennootschappen onder de handelsnaam Sørensen Advocaten. Van deze voorwaarden maakt onderdeel uit een beperking van de aansprakelijkheid tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Omega B.V. in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

 

 

Artikel 1 OMEGA B.V.

1.1. OMEGA B.V. is de vennootschap van waaruit mr. H.A.A. Voermans zijn werkzaamheden als advocaat verricht, hierna te noemen: “de Vennootschap”.

 

 

Artikel 2: DE OVEREENKOMST

2.1. Een opdracht komt tot stand met de Vennootschap als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten. De uitsluiting van deze artikelen brengt mee dat een advocaat, als de uitvoerende van de opdracht aan de Vennootschap, in persoon ook niet uit hoofde van onrechtmatige daad kan worden aangesproken, althans niet voor zover het verwijt luidt dat hij als advocaat niet de zorgvuldigheid heeft betracht die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht.

 

 

Artikel 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1. Iedere (buiten-)contractuele aansprakelijkheid van de Vennootschap dan wel van haar vennoten (haar bestuurders inbegrepen) alsmede haar werknemers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps)- aansprakelijkheidsverzekering van de Vennootschap wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. De inhoud en de voorwaarden van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering overtreffen de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Op verzoek wordt een extract van de huidige beroeps-aansprakelijkheidspolis aan u toegezonden.

 

3.2. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 

Artikel 4: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 

4.1. Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door de Vennootschap ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.

 

4.2. De opdrachtgever vrijwaart de Vennootschap tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door de Vennootschap ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

 

4.3. Betaling van declaraties van de Vennootschap dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties en die zullen worden berekend conform het rapport Voor- Werk II komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld. Bij niet-tijdige betaling van de factu(u)r(en) (en/of voorschotnota) is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele betaling van de factuur tevens een onmiddellijk opeisbare rente verschuldigd van 1 % (één procent) per maand en is de Vennootschap gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten tot dat aan de betalingsverplichtingen geheel is voldaan.

 

 

Artikel 5: INSCHAKELING VAN DERDEN

 

5.1. De keuze van de door de Vennootschap in te schakelen derde zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde, behoudens opzet of grove schuld van de Vennootschap.

 

5.2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat de Vennootschap er vanuit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6: TARIEVEN

 

6.1. De Vennootschap heeft het recht het door haar gehanteerde basis uurtarief en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen de Vennootschap enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde reiskostenvergoeding.

 

 

Artikel 7: DIVERSE ONDERWERPEN

7.1. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de vennoten van de hiervoor bedoelde Vennootschap, de bestuurders van de besloten beroeps-vennootschappen en voor de Vennootschap werkzame personen.

 

7.2. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de Vennootschap is Nederlands recht van toepassing.

 

7.3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar de Vennootschap mede is gevestigd. De Vennootschap heeft het recht om ook de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever te adiëren.

 

7.4. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal gesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.

 

 

KLACHTEN

EN GESCHILLENREGELING

 

 

Geschillen die zijn gerezen c.q. rijzen over (de kwaliteit van) onze dienstverlening of de hoogte van onze declaratie(s) zijn onderworpen aan de volgende interne klachten- en geschillenregeling:

 

  1. Op onze dienstverlening is de Geschillenregeling Advocatuur niet van toepassing. Uitsluitend onze interne klachten- en geschillenregeling wordt toegepast.

 

  1. Klachten over de kwaliteit van de dienstverlening en/of de hoogte van de declaratie kunnen worden voorgelegd aan de Vennootschap. Binnen de Vennootschap is een lid daarvan – hierna genoemd ‘klachtenfunctionaris‘ – belast met de afhandeling van klachten.

 

  1. Klachten dienen schriftelijk en onder opgave van redenen te worden voorgelegd aan de klachtenfunctionaris binnen een termijn van drie maanden na het moment waarop klager kennis heeft gekregen of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.

 

  1. De klachtenfunctionaris neemt de klacht onmiddellijk in behandeling en bevestigt dat schriftelijk binnen 14 dagen na de datum waarop de klacht is binnengekomen. Zo nodig verzoekt de klachtenfunctionaris om nadere (schriftelijke of mondelinge) inlichtingen of een nadere toelichting.

 

  1. Onmiddellijk nadat de klacht en/of de nadere toelichting hem heeft bereikt treedt de klachtenfunctionaris in contact met de behandelende advocaat en verzoekt hem om een reactie op de klacht. Als de klachtenfunctionaris zelf de zaak heeft behandeld draagt hij de behandeling van de klacht onmiddellijk aan een ander lid van de Vennootschap over.

 

  1. Indien daartoe aanleiding bestaat belegt de klachtenfunctionaris een bespreking ten kantore van de Vennootschap waarbij klager en de behandelende advocaat in de gelegenheid worden gesteld tot hoor en wederhoor.

 

  1. De klachtenfunctionaris neemt – al dan niet na toepassing van hoor en wederhoor – een beslissing omtrent de klacht die zoveel mogelijk gericht zal zijn op het wegnemen van de (oorzaken van) de klacht. Hij doet daartoe in die gevallen die zich daartoe lenen een schriftelijk voorstel aan de klager en stelt hem in de gelegenheid daarop schriftelijk te reageren.

 

  1. Het streven van de Vennootschap is er steeds op gericht om de afhandeling van een klacht met de grootst mogelijke voortvarendheid en zorgvuldigheid af te ronden. Indien een klacht niet door een dergelijke afhandeling kan worden tenietgedaan staat het de klager vrij de normale rechtsmiddelen te bewandelen. Ook op deze klachten- en geschillenregeling zijn de hierna afgedrukte algemene voorwaarden van toepassing.