Algemene voorwaarden Sørensen Advocaten

Algemene voorwaarden Sørensen Advocaten

 

Sørensen Advocaten is een samenwerkingsverband van zelfstandig opererende (praktijk)vennootschappen van advocaten. Sørensen Advocaten is gevestigd te Rotterdam.

 

De bij het samenwerkingsverband aangesloten (praktijk)vennootschappen verlenen hun diensten uitsluitend voor eigen rekening en risico, op welke dienstverlening steeds de door de respectievelijke (praktijk)vennootschap gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing zijn. Alleen advocaten die (in)direct aandeelhouder zijn van deze (praktijk)vennootschappen kunnen worden aangeduid als partner van het samenwerkingsverband Sørensen Advocaten. Zij handelen evenwel uitsluitend voor rekening en risico van hun respectievelijke (praktijk)vennootschap en vormen tezamen geen maatschap of vennootschap onder firma.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (dus ook op eventuele aanvullende of vervolgopdrachten) die Sørensen Advocaten (KvK 24379615 (tevens geheten Manhattan aan de Maas B.V.)) uitvoert of doet uitvoeren voor of ten behoeve van de Opdrachtgever, indien en voor zover door Sørensen Advocaten aangenomen zaken worden behandeld door de aan haar verbonden advocaten Yvonne Sørensen en/of Karlijn Kapel en/of Martina Benard. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitgesloten.

 

Ongeacht de eventuele bedoeling van de Opdrachtgever en ongeacht eventuele overeenstemming tussen de Opdrachtgever en een natuurlijk, aan Sørensen Advocaten verbonden persoon omtrent de wijze van uitvoering van een te verstrekken opdracht, worden alle opdrachten uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de B.V. van de desbetreffende advocaat. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

 

Het staat Sørensen Advocaten vrij om naar eigen inzicht gebruik te maken van de diensten van derden (hierna: “Hulppersonen”) indien zulks voor de goede uitvoering van de opdracht bevorderlijk is. Kosten in verband met de inschakeling van deze Hulppersonen zullen worden doorbelast aan de Opdrachtgever. De aansprakelijkheid van (de advocaten van) Sørensen Advocaten voor handelen of nalaten van door haar ingeschakelde Hulppersonen wordt uitgesloten.

 

De aansprakelijkheid van Sørensen Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van de B.V. van de desbetreffende advocaat wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat blijkens de polis voor rekening van de advocaat blijft. De maximale dekking is € 1.000.000,–. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in dit artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in de zaak waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit in rekening gebrachte honorarium. Iedere aansprakelijkheid van Sørensen Advocaten vervalt twee jaar nadat de opdrachtgever redelijkerwijze met de grond voor aansprakelijkheid bekend is geworden dan wel – indien dat moment eerder valt – twee jaar na beëindiging van de opdracht. Op verzoek van de Opdrachtgever wordt ten kantore van Sørensen Advocaten inzage verschaft in de desbetreffende verzekeringspolis.

 

De Opdrachtgever vrijwaart Sørensen Advocaten en alle rechtstreeks of indirect aan Sørensen Advocaten verbonden natuurlijke personen en rechtspersonen tegen alle mogelijke aanspraken van derden die direct of indirect samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die Sørensen Advocaten voor de Opdrachtgever verricht of heeft verricht. Alle kosten die Sørensen Advocaten moet maken in verband met aanspraken van derden zullen door de Opdrachtgever aan Sørensen Advocaten worden vergoed.

 

Voorafgaand aan zaken voor particuliere Opdrachtgevers wordt een voorschot geheven. Naast het overeengekomen honorarium per uur zullen aan de Opdrachtgever verschotten en omzetbelasting in rekening worden gebracht met een gespecificeerde nota. Eventueel door de Opdrachtgever betaalde voorschotten kunnen op ieder door Sørensen Advocaten gewenst moment worden verrekend met uitstaande declaraties. Eventueel resterende voorschotten zullen met de einddeclaratie worden verrekend. Het daarna resterende bedrag zal worden gerestitueerd aan de Opdrachtgever. Voor betaling van declaraties geldt een termijn van 14 dagen. Bij uitgebleven betaling na ommekomst van deze betalingstermijn, verkeert de Opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en is Sørensen Advocaten gerechtigd wettelijke rente (bij particulieren) en handelsrente (bij ondernemingen) in rekening te brengen en de in haar ogen noodzakelijke maatregelen te nemen ter voldoening van de uitstaande declaratie. Werkzaamheden kunnen door Sørensen Advocaten worden opgeschort als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is. Sørensen Advocaten heeft het recht het door haar gehanteerde basisuurtarief en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein te wijzigen.

 

Sørensen Advocaten zal bij de uitvoering van de opdracht de gepaste maatregelen nemen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie. Niettemin is, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt afgesproken, het navolgende op de opdracht van toepassing:
(i) De Opdrachtgever verleent toestemming om al dan niet in verband met de opdracht bij Sørensen Advocaten bekende gegevens ter kennis te brengen van diegenen binnen Sørensen Advocaten voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer;
(ii) De Opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet. Sørensen Advocaten is gerechtigd dossiers vijf jaar na de mededeling van archivering daarvan aan de opdrachtgever te vernietigen.

 

Sørensen Advocaten kent een klachtenregeling en heeft een interne klachtenfunctionaris (mr. E.M.Y. Sørensen). Klachten die niet intern kunnen worden opgelost worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. De klachtenregeling wordt op uw verzoek aan u toegezonden.

 

Deze algemene voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als de Engelse taal gesteld. Bij interpretatiegeschillen is de Nederlandstalige versie bepalend.

 

Op de rechtsverhouding tussen Sørensen Advocaten en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Deze algemene voorwaarden zijn opgenomen op de website van Sørensen Advocaten.

 

januari 2024