Algemene Voorwaarden Lemon Legal

1. Algemene Voorwaarden Lemon Legal
1.1 De naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lemon Legal B.V. (Lemon Legal) maakt deel uit van een samenwerkingsverband van (praktijk-) vennootschappen van advocaten handelend onder de naam Sørensen Advocaten, een advocatenkantoor gevestigd in Rotterdam. Lemon Legal is gevestigd te Den Haag en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62110691 en met BTW-nummer 8546.57.538.
1.2 Op alle opdrachten aan Legal Lemon alsmede op alle door Lemon Legal verrichte en te verrichten werkzaamheden zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. UITVOERING WERKZAAMHEDEN
2.1 Lemon Legal verleent haar diensten uitsluitend voor eigen rekening en risico. Tegenover de opdrachtgever geldt alleen Lemon Legal als opdrachtnemer en niet de aan Lemon Legal verbonden (rechts)personen, ook niet indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan Lemon Legal verbonden (rechts)persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
2.2 Aan Lemon Legal verbonden (rechts)personen (waaronder haar advocaten) zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. Iedere aansprakelijkheid van aan Lemon Legal (in)direct verbonden (rechts)personen (waaronder steeds ook begrepen haar bestuurder(s), aandeelhouder(s), werknemers, advocaten en hun (praktijk)vennootschappen) is uitgesloten.
2.3 Personen die (in)direct aandeelhouder zijn van Lemon Legal kunnen worden aangeduid als “partner” van Sorensen Advocaten en/of van Lemon Legal of met begrippen van gelijke strekking. Zij handelen uitsluitend voor rekening en risico van Lemon Legal. Andere personen die (in)direct aandeelhouder zijn van (praktijk)vennootschappen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband Sørensen Advocaten kunnen eveneens worden aangeduid als “partner” van Sorensen Advocaten of met begrippen van gelijke strekking, maar zij handelen uitsluitend voor rekening en risico van hun eigen respectievelijke (praktijk)vennootschap.
2.4 Deze algemene voorwaarden en anderszins met de opdrachtgever overeengekomen voorwaarden zijn mede bedongen voor (rechts)personen die (in)direct aan Lemon Legal verbonden zijn (geweest) of die op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Lemon Legal zijn betrokken of ingeschakeld. Zij kunnen zich op elk van deze voorwaarden beroepen, waarbij in voorkomend geval in plaats van Lemon Legal de naam van de desbetreffende (rechts)persoon dient te worden gelezen.
2.5 Lemon Legal adviseert uitsluitend naar, en vanuit het perspectief van, Nederlands recht.
2.6 Adviezen van Lemon Legal zijn uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Derden mogen niet afgaan op of rechten ontlenen aan de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of het resultaat daarvan.

3. VERGOEDING EN FACTUREN
3.1 Het door Lemon Legal gehanteerde uurtarief is exclusief BTW en kosten (zoals griffierechten, kosten voor deurwaarders en koeriersdiensten alsmede andere zaakspecifieke (on)kosten (waaronder reis- en verblijfkosten)). Lemon Legal is gerechtigd haar uurtarief jaarlijks, per januari, te herzien.
3.2 Tenzij anders overeengekomen, wordt de aan Lemon Legal te betalen vergoeding bepaald op basis van de aan een zaak bestede tijd (het aantal bestede uren maal het uurtarief).
3.3 Lemon Legal factureert maandelijks en hanteert een betalingstermijn van 14 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. De opdrachtgever komt geen beroep toe op opschorting of verrekening. Betaling in contanten is niet toegestaan. Facturen worden uitsluitend per e-mail toegezonden.
3.4 Lemon Legal is steeds gerechtigd een voorschot te verlangen op de aan Lemon Legal te betalen vergoeding. Eventueel door de opdrachtgever betaalde voorschotten kunnen op ieder door Lemon Legal gewenst moment worden verrekend met openstaande facturen.

4. INSCHAKELING DERDEN
4.1 Lemon Legal zal namens de opdrachtgever derden (zoals andere advocaten, deurwaarders, notarissen, accountants, vertalers en andere deskundigen) inschakelen indien dat naar het oordeel van Lemon Legal voor de behandeling van een zaak nodig is. In dat geval is Lemon Legal gerechtigd namens de opdrachtgever de voorwaarden waaronder deze derden hun werkzaamheden verrichten, waaronder aansprakelijkheidsbeperkingen, rechtskeuzes en jurisdictieclausules, te aanvaarden.
4.2 Voor fouten en tekortkomingen van deze derden is Lemon Legal niet aansprakelijk. Facturen die derden voor hun werkzaamheden verzenden, zullen op verzoek van Lemon Legal rechtstreeks aan de opdrachtgever worden verzonden, maar kunnen ook door Lemon Legal worden voldaan. De door Lemon Legal betaalde kosten van derden zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend.

5. BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID
5.1 Iedere aansprakelijkheid van Lemon Legal is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door Lemon Legal afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Een kopie van de verzekeringspolis wordt op eerste verzoek toegezonden. Indien om welke reden dan ook geen uitkering onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Lemon Legal beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan twee maal het bedrag dat in de desbetreffende zaak in de 12 (twaalf) maanden voorafgaand aan de dag waarop de vordering is ontstaan, door Lemon Legal aan vergoeding voor haar dienstverlening (exclusief BTW) is ontvangen, met een maximum van EUR 20.000. Lemon Legal is nimmer aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade, waaronder in elk geval dient te worden verstaan: gemiste omzet, winstderving en vertragingsschade.
5.2 Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na de dag waarop de opdrachtgever met de schade en met Lemon Legal als de aansprakelijke partij bekend is geworden.

6. OVERIG
6.1 Op de dienstverlening door Lemon Legal is de klachtenregeling van Sørensen Advocaten van toepassing. De regeling is te raadplegen op www.sorensenadvocaten.nl.
6.2 Op grond van de wet is Lemon Legal voor sommige van haar diensten wettelijk verplicht om de opdrachtgever te identificeren volgens de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en daartoe bepaalde gegevens te bewaren. Ten behoeve van die identificatie is de opdrachtgever gehouden alle door Lemon Legal verzochte informatie en documenten aan te leveren.
6.3 Indien enige of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of onverbindend worden verklaard, dan wel worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. In een dergelijk geval zal Lemon Legal de nietige, onverbindende of vernietigde bepaling vervangen door een geldige bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van Lemon Legal zoveel mogelijk tot uitdrukking brengt.

7. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
7.1 De verhouding tussen een opdrachtgever en Lemon Legal wordt beheerst door Nederlands recht.
7.2 Uitsluitend de rechter te Rotterdam is bevoegd van enig geschil tussen de opdrachtgever en Lemon Legal kennis te nemen.