Hoe wordt de transitievergoeding eigenlijk berekend?

Hoe wordt de transitievergoeding eigenlijk berekend?

Een werkgever is aan zijn werknemer een transitievergoeding verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst minstens twee jaar heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd, op verzoek van de werkgever is ontbonden of na een einde van rechtswege op initiatief van de werkgever niet is voortgezet. Ook is deze vergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werknemer is beëindigd als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten.

De wet lijkt duidelijk ten aanzien van de berekening van de transitievergoeding. De eerste tien jaar van het dienstverband bedraagt de transitievergoeding een derde maandsalaris per gewerkt dienstjaar en daarna een half maandsalaris per gewerkt dienstjaar met een maximum van € 75.000,– bruto of een jaarsalaris als dat hoger is. Maar hoe wordt het maandsalaris berekend?

Het maandsalaris is het bruto uurloon vermenigvuldigd met de overeengekomen arbeidsduur per maand of als er geen of een wisselende arbeidsduur is overeengekomen vermenigvuldigd met het gemiddeld aantal gewerkte uren per maand in de twaalf maanden voorafgaand aan het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt of als de arbeidsovereenkomst korter dan twaalf maanden heeft geduurd gedurende de duur van de arbeidsovereenkomst. Het salaris wordt vermeerderd met:
◾1/12e van de vakantiebijslag;
◾1/12e van de vaste eindejaarsuitkering (dertiende en veertiende maand);
◾1/12e van de overeengekomen vaste looncomponenten die verschuldigd waren in de 12 maanden voorafgaande aan het einde van de arbeidsovereenkomst;
◾1/36e van de overeengekomen variabele looncomponenten die verschuldigd waren in de 36 maanden voorafgaande aan het einde van de arbeidsovereenkomst.

Vaste looncomponenten zijn overwerkvergoedingen en ploegentoeslagen. Variabele looncomponenten zijn bonussen, winstuitkeringen en (variabele) eindejaarsuitkeringen. De regeling die aanwijst welke looncomponenten van belang zijn voor het berekenen van de transitievergoeding bepaalt niet dat andere overeengekomen looncomponenten dan de hiervoor genoemde componenten van belang zijn voor de berekening. Dit lijkt ertoe te leiden dat bijvoorbeeld een onregelmatigheidstoeslag niet meegenomen wordt bij berekening van de transitievergoeding. Ook looncomponenten die niet overeengekomen zijn, worden niet meegenomen bij de berekening.

Het loonbegrip dat van belang is voor berekening van de transitievergoeding is hiermee een andere dan het loonbegrip van de kantonrechtersformule.

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl