Wetswijziging augustus 2022

Wetswijziging augustus 2022

Goedemiddag,

Hierbij informeren we u over de wetswijziging die per 1 augustus 2022 van kracht is, concreet door de werkgever te nemen stappen en voorbeeldbepalingen die in nieuwe arbeidsovereenkomsten dienen te worden opgenomen.

1 augustus 2022: Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
Per 1 augustus 2022 geldt de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Hieronder de belangrijkste wijzigingen voor werkgevers.

Uitbreiding informatieplicht
De informatieplicht van de werkgever is uitgebreid (artikel 7:655 BW). Werkgevers moeten schriftelijk of (met instemming van de werknemer) elektronisch de werknemer informeren over de duur en voorwaarden van de proeftijd, de aanspraak op vakantie of ander betaald verlof, het opleidingsbeleid en de procedures bij ontslag (waaronder: de opzegtermijnen). Daarnaast moeten werkgevers, indien het werkpatroon onvoorspelbaar is, de werknemer informeren over de dagen en uren waarop de werknemer verplicht kan worden om te werken, de termijn voor oproeping en het aantal gewaarborgde betaalde uren.

De sanctie bij het niet nakomen van de informatieplicht verandert niet: de werknemer kan de werkgever aansprakelijk stellen voor de eventueel daardoor geleden schade (artikel 7:655 lid 4 BW). Een schadevergoeding wordt echter nauwelijks toegekend.

Te nemen stappen
Bij een nieuwe werknemer moet de werkgever afhankelijk van het soort informatie uiterlijk een week of een maand na aanvang van de werkzaamheden de in artikel 7:655 lid 1 BW genoemde informatie verstrekken. De informatie kan worden verstrekt in de arbeidsovereenkomst, in een toepasselijke CAO of een personeelshandboek. Aan werknemers die vóór 1 augustus 2022 in dienst waren, moet de werkgever binnen één maand na een verzoek daartoe van de werknemer de in artikel 7:655 lid 1 BW bedoelde informatie verstrekken (artikel 7:655 lid 10 BW).

Nevenwerkzaamhedenbeding nietig, tenzij ..
Een nevenwerkzaamhedenbeding is nietig, tenzij sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond (artikel 7:653a BW). In de wet staat niet welke objectieve rechtvaardigingsgronden bestaan. Uit de wetsgeschiedenis blijken de volgende mogelijke objectieve rechtvaardigingsgronden: gezondheid en veiligheid, vertrouwelijkheid en de bescherming van bedrijfsinformatie, integriteit van overheidsdiensten of het vermijden van belangenconflicten.

Te nemen stappen
De objectieve rechtvaardigingsgrond hoeft niet in de arbeidsovereenkomst te staan. De werkgever kan ook achteraf een beroep op een objectieve rechtvaardigingsgrond doen. Bestaande nevenwerkzaamhedenbedingen blijven gelden, maar de werkgever moet een beroep hierop objectief kunnen rechtvaardigen. Als de werkgever geen objectieve rechtvaardigingsgrond heeft, dan is het nevenwerkzaamhedenbeding nietig en mag de werknemer nevenwerkzaamheden verrichten.

Studiekosten voor rekening van de werkgever in geval van “need to have”, dus niet bij “nice to have”
Een verplichte opleiding voor de eigen functie moet voor de werknemer kosteloos zijn en voor zover mogelijk tijdens werktijd worden gevolgd (artikel 7:611a leden 2 t/m 5 BW). Een verplichte opleiding is een opleiding die de werkgever op grond van het Europees recht, nationale recht, CAO of een regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan, verplicht is aan te bieden. Uitgezonderd zijn opleidingen die een werknemer op grond van de beroepskwalificatierichtlijn voor het behouden van de beroepskwalificatie verplicht is te volgen (zie: https://wetten.overheid.nl/BWBR0023396/2021-01-01). Er geldt ook een uitzondering voor huishoudelijk personeel (artikel 7:611a lid 3 BW).

Relevant is de aan een werkgever opgelegde verplichting tot het aanbieden van een opleiding aan de werknemer. Het kan gaan om een opleiding die nodig is voor de goede vervulling van de eigen functie, op basis van de algemene scholingsplicht (artikel 7:611a lid 1 BW). Het kan ook gaan om specifieke, andere wetgeving (bijvoorbeeld de Wet op het financieel toezicht).

De kosten voor deze verplichte opleiding mogen niet op de werknemer worden verhaald. De kosten mogen ook niet worden afgetrokken van de transitievergoeding. Een studiekostenbeding dat hiermee strijdig is, is nietig.

De werknemer moet deze verplichte opleidingen onder werktijd kunnen volgen. Deze werktijd telt mee voor verplichtingen op grond van de Arbeidstijdenwet. Of de werknemer recht heeft op loon over deze werktijd is afhankelijk van de gemaakte afspraken.

Te nemen stappen
Werkgevers moetenrekening houden met de nieuwe verplichtingen (artikel 7:611a BW):

 1. verplichte opleidingen moeten
 2. kosteloos en
 3. in beginsel tijdens werktijd worden gevolgd.

Studiekostenbedingen die zijn overeengekomen vóór 1 augustus 2022 voor opleidingen die onder het bereik van artikel 7:611a BW vallen, zijn nietig.

Stappenplan studiekostenbeding
Hieronder volgt een stappenplan om te bepalen of de werkgever een opleiding kosteloos aan de werknemer moet aanbieden.

 1. Is sprake van scholing ex artikel 7:611a lid 1 BW of is de werkgever op grond van een nationale wet, Europees recht, CAO of een door een bestuursorgaan vastgestelde regeling verplicht om de opleiding aan de werknemer aan te bieden?
  Artikel 7:611a lid 1 BW: “De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.”
  Nee: Studiekostenbeding is toegestaan.
  Ja: Ga verder naar stap 2.
 2. Staat het beroep van de werknemer in bijlage bij de Regeling vaststellingslijst gereglementeerde beroepen (zie: https://wetten.overheid.nl/BWBR0023396/2021-01-01)?
  Ja: Studiekostenbeding is toegestaan.
  Nee: Ga verder naar stap 3.
 3. Is sprake huishoudelijk personeel conform artikel 7:611a lid 3 BW?
  Artikel 7:611a lid 3 BW: “Lid 2 is niet van toepassing op de werknemer die doorgaans op minder dan vier dagen per week uitsluitend of nagenoeg uitsluitend diensten verricht ten behoeve van het huishouden van een natuurlijk persoon tot wie hij in dienstbetrekking staat. Onder het verrichten van diensten ten behoeve van een huishouden wordt mede verstaan het verlenen van zorg aan de leden van dat huishouden.”
  Ja: Studiekostenbeding toegestaan.
  Nee: Studiekostenbeding is niet toegestaan.

Benadeling verboden
Werknemers mogen niet worden benadeeld omdat zij de toegekende rechten uit de wet geldend maken, een klacht indienen of zich laten bijstaan in dat kader (artikel 7:670 lid 9 BW). Daarnaast kan de werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzeggen wegens de omstandigheid dat de werknemer de door deze wet toegekende rechten geldend maakt (artikel 7:670 lid 9 BW).

Modelbepalingen
Nevenwerkzaamhedenbeding
“Werknemer zal Werkgever vooraf schriftelijk informeren indien Werknemer voornemens is om, naast zijn werk voor Werkgever, al dan niet gehonoreerde werkzaamheden te gaan verrichten ten behoeve van of in dienst van derden.

Werknemer zal hierbij vooraf opgaaf doen van de partij voor wie hij deze nevenwerkzaamheden wil verrichten en van de omvang en aard daarvan. Werknemer zal de nevenwerkzaamheden niet verrichten zonder voorafgaande toestemming van Werkgever. Werkgever zal deze toestemming in beginsel verlenen, tenzij Werkgever een objectieve rechtvaardigingsgrond heeft om deze te weigeren, zoals de gezondheid en veiligheid van de werknemer, de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, het voorkomen van belangenconflicten, de bescherming van de goede naam en reputatie van Werkgever of andere objectieve redenen.”

Informatieplicht
“In deze arbeidsovereenkomst staan verschillende bepalingen met informatie die Werkgever aan Werknemer moet verstrekken conform artikel 7:655 BW. In aanvulling daarop informeert Werkgever Werknemer over het volgende.

Naast vakantiedagen heeft Werknemer mogelijk ook recht op andere vormen van betaald verlof, bijvoorbeeld: ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, adoptieverlof, calamiteitenverlof, (aanvullend) geboorteverlof, kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof, een en ander conform de Wet arbeid en zorg.

Indien Werkgever de arbeidsovereenkomst (tussentijds) wil beëindigen, gelden daarvoor de verschillende wettelijke mogelijkheden conform in titel 7.10 BW.”

Als u vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande, dan helpen wij u graag. Neem contact op via mail@sorensenadvocaten.nl of bel 010 – 249 24 44.

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl