Ontbinding arbeidsovereenkomst kinderleidster na doodsbedreiging

angst

Ontbinding arbeidsovereenkomst kinderleidster na doodsbedreiging

De werkneemster werkt als kinderleidster bij het kinderdagverblijf sinds 2008.

In december 2014 is de vriendin van de broer van de werkneemster doodgeschoten. Mogelijk omdat zij zich in het criminele milieu bevond. Het kinderdagverblijf heeft naar aanleiding hiervan contact opgenomen met de politie. De politie heeft te kennen gegeven dat er geen dreiging is voor het kinderdagverblijf. In juni 2015 neemt het kinderdagverblijf weer contact op met de politie, naar aanleiding van de mededeling van de werkneemster aan het kinderdagverblijf dat de politie haar familie heeft bezocht in verband met een van haar broers. Weer gaf de politie aan dat er geen bedreiging bestond voor het kinderdagverblijf.

Op 15 augustus 2015 hebben twee rechercheurs van de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) de werkneemster op het kinderdagverblijf bezocht en haar medegedeeld dat haar leven in gevaar was.

Op 18 augustus 2015 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen het kinderdagverblijf en de werkneemster. In dit gesprek is onder andere over het bezoek van de CIE gesproken.

De kantonrechter heeft op verzoek van het kinderdagverblijf de arbeidsovereenkomst tussen partijen ontbonden met ingang van de dag na de datum van beëindiging van het zwangerschapsverlof van de werkneemster. Het kinderdagverblijf is veroordeeld tot betaling van de transitievergoeding. De werkneemster gaat in hoger beroep.

­H-grond

Vast staat dat tijdens het bezoek van de CIE aan de werkneemster op het kinderdagverblijf op 14 augustus 2015 aan de werkneemster de mededeling is gedaan dat haar leven in gevaar was. De ernst van die mededeling is naar het oordeel van het hof evident.

Het hof komt tot de slotsom dat de kantonrechter op goede gronden tot ontbinding van de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst is overgegaan vanwege omstandigheden die zodanig zijn dat van het kinderdagverblijf in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst met de werkneemster te laten voortduren. Het hof heeft zich rekenschap gegeven van de (ver strekkende) gevolgen die dit oordeel voor de werkneemster kan hebben, maar is van oordeel dat de verantwoordelijkheid en het belang van het kinderdagverblijf om zorg te dragen voor een veilige opvang van een kwetsbare groep jonge kinderen en veilige (werk)omgeving zwaarder dienen te wegen. Van ernstig verwijtbaar handelen en/of slecht werkgeverschap van het kinderdagverblijf kan niet worden gesproken.

Meetellen stageovereenkomst bij arbeidsovereenkomst? Nee!

De stageovereenkomst die voorafging aan de arbeidsovereenkomst dient niet als arbeidsovereenkomst te worden aangemerkt, zoals ook de kantonrechter heeft geoordeeld, omdat de door de werkneemster tijdens haar stageperiode voor het kinderdagverblijf verrichte werkzaamheden primair waren gericht op het vergroten van de eigen kennis en het opdoen van werkervaring en dus niet zo zeer op het verrichten van productieve arbeid. De omstandigheid dat de werkdagen, de werktijden en de groep van de werkneemster per 1 april 2008 niet wijzigden, zoals zij stelt, doet aan het voorgaande niet af. Bijgevolg telt deze periode niet mee voor de berekening van de transitievergoeding.

Voor de gehele uitspraak: klik hier

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl