Rapportage Wet normering topinkomens

inkomen

Rapportage Wet normering topinkomens

Op 21 december 2016 heeft minister Plasterk aan de Tweede Kamer de jaarrapportage WNT 2015 toegezonden. Het doel van de Wet normering topinkomens is om bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen in de (semi)publieke sector tegen te gaan door deze te normeren en openbaar te maken. Uit de jaarrapportage 2015 bleek dat in totaal 14% van de leidinggevende topfunctionarissen nog steeds meer dan het toepasselijke maximum ontving. In 2015 is het bezoldigingsmaximum verlaagd naar 100% van het ministersalaris (EUR 178.000,–  in 2015).

Uit de rapportage blijkt verder dat de naleving van de wet groot is en dat bovenmatige bezoldigingen in de publieke en semipublieke sector afnemen tot onder het maximum. Vanaf 1 januari 2017 geldt een afbouwregeling conform het overgangsrecht. Verlaging van de bezoldigingen zal naar verwachting verder doorzetten. Voor de brief van minister Plasterk klik hier

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl