Spoed kort geding over de aanvraag voor een ‘career break’

Spoed kort geding over de aanvraag voor een ‘career break’

Heeft de werkneemster recht op een career break?

Feiten

Een werkneemster van Italiaanse komaf werkt als cabinemedewerker bij een vliegtuigmaatschappij en volgt momenteel een studie Psychologie aan de Universiteit in Leiden. Ze heeft plannen om deel te nemen aan een uitwisselingsprogramma in Canada van 1 september 2023 tot en met 31 december 2023.

De vliegtuigmaatschappij heeft een eigen CAO. In artikel 5.11 van deze CAO staat een bepaling over een zogenoemde career break. Volgens deze regeling hebben werknemers de mogelijkheid om een periode van non-activiteit aan te vragen. De beoordeling van dit verzoek staat ter volledige discretie van de vliegtuigmaatschappij.

De vakantieoverzichten van de werkneemster gaven – gelet op de parttime aanstelling van werkneemster – aan dat werkneemster gedurende de hele maand september 2023 vrij zou zijn. Met dit in gedachten heeft ze op 5 mei 2023 een verzoek ingediend voor een career break om haar uitwisselingsprogramma te kunnen volgen. Op 9 mei 2023 ontving ze een reactie van de vliegtuigmaatschappij, die aangaf dat de career break, als deze beschikbaar wordt gesteld, via de nieuwsbrief zal worden aangekondigd.

De werkneemster heeft vervolgens nog twee keer contact opgenomen met de maatschappij om de status van haar verzoek te verifiëren. Op 8 juni 2023 liet de vliegtuigmaatschappij de werkneemster het volgende weten dat “I do personally encourage you to pursue your dreams and if there’s any possibility to help you out we would do that.”

In de nieuwsbrief van 23 juni 2023 heeft de vakbond aangekondigd dat de periode voor de career break loopt van 1 november 2023 tot 31 januari 2024. De werkgever keurt het verzoek dus wel goed, echter ten aanzien van een andere periode dan gewenst door de werkneemster. Hierop heeft de werkneemster onbetaald verlof aangevraagd voor de maand oktober 2023 om zo het volgen van de uitwisseling alsnog te kunnen realiseren.

Ondanks haar inspanningen om tot overeenstemming te komen met de vliegtuigmaatschappij voor vrije dagen in oktober 2023, zijn de partijen er niet in geslaagd om tot een akkoord te komen. Daarom heeft de werkneemster besloten om een spoed kort geding aan te spannen om het eerder toegekende, maar later ingetrokken, verlof voor de maand september 2023 toegekend te krijgen. Daarnaast vraagt ze om aanpassing van de career break, zodat deze ook de maand oktober 2023 omvat, of om onbetaald verlof voor de maanden september en oktober 2023 toegekend te krijgen.

Beoordeling

De beoordeling in kort geding ziet op twee periodes, te weten september 2023 en oktober 2023.

September 2023

Het bericht van de vliegtuigmaatschappij dat – in tegenstelling tot hetgeen eerder uit het rooster bleek – de verlofaanvraag voor september 2023 geen doorgang kon vinden, was te laat. Deze mededeling vond op 12 juli 2023 plaats, bijna 6 maanden nadat in het rooster te zien was dat deze periode als verlof geregistreerd was. Het enkele feit dat de werkneemster een negatief verlofsaldo heeft over 2023 maakt dit niet anders. De vordering van de werkneemster om de vliegtuigmaatschappij te veroordelen om aan haar het verstrekte verlof in september 2023 toe te kennen wordt toegewezen.

Oktober 2023

Met betrekking tot het verzochte verlof in oktober 2023 merkt de kantonrechter op dat geen wettelijk recht bestaat op onbetaald verlof. Krachtens de CAO bestaat wel de mogelijkheid voor een career break. Hoewel de werkneemster de aanvraag voor de career break ruimschoots op tijd heeft ingediend, kreeg zij tot eind juni 2023 geen concreet antwoord op haar vragen hierover. Uit de eerder geciteerde mededeling van de vliegtuigmaatschappij dat de vliegtuigmaatschappij werkneemster aanmoedigt haar dromen na te jagen en haar hierbij waar mogelijk te helpen, mocht werkneemster af leiden dat ‘het wel goed zou komen’.

Met de weigering van de vliegtuigmaatschappij om de verlofaanvraag voor de maand oktober 2023 goed te keuren, heeft zij de maatstaven van goed werkgeverschap geschonden. De belangen van de werkneemster bij het volgen van de uitwisseling – gelegen in haar ontwikkeling als psycholoog in spe en het vergroten van haar kans op toelating tot een specifieke master – wegen zwaarder dan de belangen van de vliegtuigmaatschappij om de beschikking te hebben over de werkneemster in de maand oktober 2023.

De kantonrechter veroordeelt de vliegtuigmaatschappij te gedogen dat de werkneemster van 1 oktober 2023 tot en met 31 december 2023 haar loopbaan onderbreekt door onbetaald verlof op te nemen. De vliegtuigmaatschappij is tenslotte ook veroordeelt tot betaling van de proceskosten en de nakosten.

Voor de volledige uitspraak klik hier.

Hoe zit het ook alweer?

Voor het onbetaalde verlof en de career break bestaat geen wettelijke regeling. De toets in hoeverre een werkgever gehouden is een dergelijk verzoek van zijn werknemers te accepteren, vindt langs de lat van het goed werkgeverschap plaats. Dit betreffen zeer casuïstische kwesties, waarbij steeds een belangenafweging plaatsvindt.

De wijze waarop werkgevers met verzoeken voor betaald verlof dienen om te gaan is wel vastgelegd in de wet. Het uitgangspunt is dat de verlofaanvraag conform de wens van de werknemers wordt gehonoreerd, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. Van dergelijke redenen is bijvoorbeeld sprake indien het honoreren van het verzoek leidt tot ernstige problemen in de bedrijfsvoering. Binnen twee weken na ontvangst van de vakantieaanvraag van de werknemer moeten werkgevers reageren. Indien de werkgever dit nalaat, wordt aangenomen dat de werkgever de toestemming heeft verleend.

Advies

Het is voor werkgevers van groot belang tijdig en helder te communiceren over verlofaanvragen van werknemers. In deze procedure heeft de kantonrechter waarde gehecht aan de omstandigheid dat de vliegtuigmaatschappij te laat heeft gecommuniceerd over de verlofaanvraag. Daarnaast is de uitlating over het najagen van dromen door de werkneemster ook uitdrukkelijk meegewogen door de kantonrechter.

Indien u vragen heeft met betrekking het bovenstaande, horen we graag van u (contact). Wij staan klaar om u te assisteren en u te voorzien van juridisch advies.

Martina Benard
benard@sorensenadvocaten.nl