Te laat is te laat!

te laat

Te laat is te laat!

Begin van deze maand heeft het Hof Den Haag zich gebogen over een zaak waarin de wederindiensttredingsvoorwaarde onderwerp van discussie was.

Als het UWV een ontslagvergunning afgeeft wegens bedrijfseconomische redenen, wordt daarin een wederindiensttredingsvoorwaarde opgenomen. De werkgever is verplicht om de werknemer weer in dienst te nemen als hij binnen 26 weken na het ontslag de betreffende werkzaamheden laat verrichten door iemand anders.

In deze zaak heeft de werknemer een beroep gedaan op de wederindiensttredingsvoorwaarde. Hij voerde aan dat de zoon van de directeur de werkzaamheden van de werknemer verrichtte. De werkgever verweerde zich door te stellen dat de zoon reeds werkzaamheden verrichtte toen de werknemer nog in dienst was, dat dit niet dezelfde werkzaamheden waren als de vroegere werkzaamheden van de werknemer en daarnaast sprake was van een stage. De werknemer is na de toekenning van de ontslagvergunning door het UWV vrijgesteld van werk gedurende de opzegtermijn.

De werknemer kreeg een vervelend wetsartikel tegengeworpen. Op grond van artikel 7:686a lid 4 BW vervalt de bevoegdheid om een verzoekschrift bij de kantonrechter in te dienen twee maanden na de dag waarop de werknemer van de wederindiensttreding op de hoogte is of redelijkerwijs had kunnen zijn (maar ten laatste twee maanden nadat de termijn van 26 weken is verstreken).

Het Hof is van mening dat de termijn voor het indienen van het verzoekschrift aanving op het moment dat de werknemer werd vrijgesteld van werk. Op dat moment verrichtte de zoon van de directeur de werkzaamheden al. De termijn ving dus al aan voor het eindigen van het dienstverband. Het hof oordeelde, in lijn met het oordeel van de kantonrechter, dat de werknemer te laat was met het indienen van zijn verzoek en verklaarde het verzoek van de werknemer niet-ontvankelijk.

Het is dus voor een werknemer van groot belang om de termijnen in acht te nemen. In deze zaak viste de werknemer volledig achter het net omdat hij het verzoek niet op tijd had ingediend.

Voor de gehele uitspraak: klik hier

 

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl