Transitievergoeding: Wat gaat er veranderen?

Transitievergoeding: Wat gaat er veranderen?

Per 1 januari 2020 wijzigt er ter gelegenheid van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) veel in het arbeidsrecht, ook met betrekking tot de transitievergoeding. In dit artikel zetten wij deze wijzigingen voor u op een rij.

Transitievergoeding vanaf dag één
Op dit moment heeft een werknemer pas na twee jaar dienstverband recht op een transitievergoeding. Vanaf 1 januari 2020 hebben werknemers vanaf de eerste dag dat zij werken recht op een transitievergoeding. Dat houdt in dat zelfs werknemers wiens contracten eindigen in de proeftijd, recht hebben op deze vergoeding.

Berekening transitievergoeding
De transitievergoeding zal anders worden berekend.

Oude berekening
De huidige transitievergoeding bedraagt 1/6 maandsalaris per zes maanden arbeidsovereenkomst voor de eerste tien jaar van de arbeidsovereenkomst. Voor de periode na tien jaar arbeidsovereenkomst bedraagt de transitievergoeding 1/4 maandsalaris voor elke zes maanden arbeidsovereenkomst.

Nieuwe berekening
De transitievergoeding zal 1/3 maandsalaris gaan bedragen voor elk kalenderjaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd en een evenredig deel daarvan voor een periode dat de arbeidsovereenkomst korter dan een kalenderjaar heeft geduurd.

Overgangsrecht
Het moment waarop de procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst is gestart, is bepalend voor de vraag of het oude of het nieuwe recht van toepassing is. Het oude recht wordt bijvoorbeeld toegepast indien het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst is ingediend vóór 1 januari 2020.

Hogere vergoeding 50-plussers vervalt
Op dit moment komen oudere werknemers met een dienstverband langer dan tien jaar in aanmerking voor een hogere transitievergoeding. Deze werknemers hebben op dit moment recht op een transitievergoeding van 1/2 maandsalaris per zes maanden dat zij in dienst zijn geweest vanaf de leeftijd van 50 jaar. Per 1 januari 2020 komt deze regeling te vervallen.

Overgangsrecht 50-plussers
De regeling van de hogere transitievergoeding blijft van toepassing indien:
a. de arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2020 is opgezegd;
b. de werknemer voor 1 januari 2020 schriftelijk instemming als bedoeld in art. 7:671 lid 1 BW heeft gegeven;
c. de arbeidsovereenkomst is opgezegd met toestemming van het UWV en het verzoek om toestemming is gedaan voor 1 januari 2020; of
d. het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2020 is ingediend.

Wanneer de werkgever ná 1 januari 2020 de arbeidsovereenkomst van een 50-plusser beëindigt, kan de werknemer geen beroep meer doen op de hogere transitievergoeding.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl