Wanneer vervallen vakantiedagen?

Wanneer vervallen vakantiedagen?

Wanneer vervallen vakantiedagen?

Iedere werknemer bouwt in beginsel vakantiedagen op, tenzij de werknemer en de werkgever iets anders overeenkomen. Werknemers die vakantiedagen opbouwen, dienen deze binnen een bepaalde periode op te nemen

Elke werknemer heeft op grond van de wet jaarlijks recht op twintig wettelijke vakantiedagen bij een fulltime arbeidsovereenkomst. De meeste werknemers hebben daarnaast aanspraak op bovenwettelijke vakantiedagen. Deze vakantiedagen komen bovenop de wettelijke vakantiedagen. De meeste werknemers hebben jaarlijks aanspraak op vijfentwintig vakantiedagen, dus twintig wettelijke en vijf bovenwettelijke.

Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Zijn de bovenwettelijke vakantiedagen opgebouwd in het jaar 2017, dan vervallen ze pas op 1 januari 2023. Bovenwettelijke dagen mogen bovendien gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst worden afgekocht en uitbetaald. Wettelijke vakantiedagen mogen enkel door de werkgever worden afgekocht en uitbetaald bij het einde van de arbeidsovereenkomst.

Voor wettelijke vakantiedagen geldt een vervaltermijn van slechts zes maanden na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Zijn de wettelijke vakantiedagen opgebouwd in het jaar 2017, dan vervallen ze op 1 juli 2018.

Voor het verval van vakantiedagen bij een langdurig zieke werknemer geldt een ander regime dan hierboven besproken. Men spreekt van een langdurig zieke werknemer als de werknemer geen re-integratietraject kan starten. In dat geval vervalt de aanspraak op de wettelijke vakantiedagen niet na zes maanden, maar na vijf jaar. Deze vijfjarentermijn geldt voor de wettelijke vakantiedagen en de bovenwettelijke vakantiedagen.

Indien de zieke werknemer wel kan re-integreren, vervallen de wettelijke vakantiedagen na een half jaar.

Werknemers dienen hun jaarlijkse wettelijke vakantiedagen te hebben genoten voorafgaand aan de zomervakantie van het volgende kalenderjaar.

Wilt u meer weten neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl