Wat is veranderd per 1 juli 2023?

wijziging wet- en regelgeving

Wat is veranderd per 1 juli 2023?

Per 1 juli 2023 is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de wet- en regelgeving van het arbeidsrecht. Hieronder de wijzigingen per 1 juli 2023 op een rij:

Loondoorbetaling zieke AOW-gerechtigde werknemer
Veel werknemers voelen zich na hun pensioen fit genoeg om door te werken. Voor deze groep geldt een verlicht arbeidsrechtelijk regime sinds de Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd. Sinds 1 juli 2023 geldt voor AOW-gerechtigde werknemers die op of na 1 juli 2023 ziek worden een loondoorbetalingsperiode van zes weken.

Nieuwe regeling voor thuiswerkende grensarbeiders
Het kabinet wil thuiswerken in grensoverschrijdende situaties graag meer faciliteren. Voor de sociale zekerheid bestaat sinds 1 juli 2023 een regeling voor thuiswerkende grensarbeiders. De sociale zekerheidswetgeving van het land waar de werkgever is gevestigd kan van toepassing blijven als de thuiswerker minder dan 50% thuiswerkt in zijn of haar woonland.

Visie op re-integratie geven
Werkgevers en zieke werknemers moeten bij het opstellen en bijstellen van het Plan van aanpak en de Eerstejaarsevaluatie hun visie op het re-integratietraject geven. De wijziging in de regels rond het re-integratietraject moet de rol van de werknemer en de werkgever verstevigen en leiden tot een grotere betrokkenheid van beide bij het re-integratieproces.

Nieuwe pensioenwet
De Eerste Kamer heeft in mei 2023 de Wet toekomst pensioenen (Wtp) aangenomen. Uiterlijk op 1 januari 2028 moeten fondsen overgaan op het nieuwe stelsel. De Wtp gaat het Nederlandse pensioenstelsel volledig op de schop gooien. Pensioencontracten moeten worden aangepast en werkgevers hebben behoorlijk wat keuzes te maken. Voor nu betekent het dat de sociale partners en pensioenuitvoerders tot 1 juli 2027 de tijd krijgen om hun pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

Het kabinet had grote plannen voor de hervorming van het arbeidsrecht. Dit is op de lange baan geschoven nu het kabinet is gevallen.

Vragen over het bovenstaande?

Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl