Wat kan je doen als het UWV niet of te laat beslist?

Wat kan je doen als het UWV niet of te laat beslist?

Wat kan je doen als het UWV niet of te laat beslist?

Ik maak vaak mee dat het UWV erg lang doet over het nemen van een beslissing naar aanleiding van een verzoek van de werkgever om toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Onlangs had ik zo’n verzoek gedaan en ik kreeg maar geen beslissing. Uiteindelijk heeft het UWV na vijf maanden pas een beslissing genomen. Wat kun je nou eigenlijk doen als het UWV zo lang wacht met het nemen van een beslissing?

De Algemene bestuurswet bepaalt dat een bestuursorgaan, zoals het UWV, een beslissing moet nemen binnen een redelijke termijn. Het bestuursorgaan dient de aanvrager te informeren over de lengte van de redelijke termijn. Een redelijke termijn is in elk geval verstreken wanneer het bestuursorgaan binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag geen beslissing heeft genomen. Indien de beslissing niet binnen deze redelijke termijn kan worden genomen, dan kan de termijn eenmaal verlengd worden. Het UWV moet de aanvrager van deze verlenging op de hoogte stellen.

Indien de termijn is verstreken en het UWV geen beslissing heeft genomen, kan het UWV dwangsommen zijn verschuldigd. Om aanspraak te kunnen maken op deze dwangsommen moet de aanvrager het UWV schriftelijk in gebreke stellen. Aan de inhoud van deze ingebrekestelling zijn geen bijzondere eisen gesteld. Uiteraard dient het duidelijk te zijn op welk te nemen besluit de ingebrekestelling betrekking heeft. Indien de aanvrager een schriftelijke klacht indient omdat het UWV te laat beslist, wordt deze klacht ook beschouwd als een ingebrekestelling. Het is pas mogelijk om het UWV in gebreke te stellen indien duidelijk is dat het UWV te laat heeft beslist en het kan dus niet bij voorbaat gebeuren.

Nadat het UWV de ingebrekestelling heeft ontvangen, heeft zij nog enige tijd om een beslissing te nemen. Ze is dwangsommen verschuldigd vanaf de dag waarop twee weken zijn verstreken na de dag waarop de ingebrekestelling is ontvangen. De dwangsom bedraagt de eerste veertien dagen EUR 20,– per dag, de daaropvolgende veertien dagen EUR 30,– per dag en de overige dagen EUR 40,– per dag. Het UWV is hoogstens een bedrag aan dwangsommen verschuldigd van EUR 1.260,–.

Uiteindelijk was het UWV in mijn zaak een bedrag verschuldigd van EUR 740,– aan de werkgever. De werkgever had het ‘geluk’ dat de werknemer in kwestie verwijtbaar geen werkzaamheden verrichte. Hierdoor had de werknemer geen recht op salaris en heeft de werkgever weinig schade geleden door de trage beslissing van het UWV. Indien de werkgever echter wel een salaris verschuldigd was, waren de dwangsommen waarschijnlijk onvoldoende om de schade van de werkgever te vergoeden.

Van belang voor de UWV-procedure is dus om de termijnen in de gaten te houden. Indien het UWV niet op tijd beslist, stuur dan direct een ingebrekestelling aan haar. Na twee weken is het UWV dwangsommen verschuldigd.

Tags:
,
Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl