Wijzigingen arbeidsrecht 2024

wijziging

Wijzigingen arbeidsrecht 2024

Een nieuw jaar betekent ook nieuwe wetswijzigingen. Ook in 2024 vinden diverse wijzigingen plaats in het arbeidsrecht en ondernemingsrecht. De wijzigingen leiden vooral tot het verbeteren van de positie van de werknemer. Ook is de verplichte rapportage over CO2-uitstoot voor de werkgever belangrijk om te noemen.

In dit overzichtsartikel staan de belangrijkste wetswijzigingen voor werkgevers opgesomd.

Vanaf 1 januari 2024

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag gewijzigd

Op 1 januari 2024 is met de wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag het wettelijk minimumuurloon ingevoerd voor elke werknemer. Hierdoor verdwijnen de vaste minimum maand-, week- en daglonen. Sinds 1 januari is het verplicht om aan werknemers van 21 jaar of ouder minimaal het minimumuurloon van EUR 13,27 te betalen. Dit geldt voor alle sectoren. Door de invoering van het minimumuurloon zullen veel afspraken in cao’s en arbeidscontracten moeten worden aangepast.

Verhoging maximale transitievergoeding

Waar de maximale transitievergoeding in 2023 EUR 89.000,– bedroeg, is deze per 1 januari 2024 gestegen naar EUR 94.000,– bruto. Indien het loon hoger is dan dit bedrag mag de maximale transitievergoeding niet meer dan één bruto jaarsalaris omvatten.

Wet bescherming klokkenluiders

De Wet bescherming klokkenluiders is in werking getreden vanaf 1 januari 2024. Deze wet vormt een aanpassing op de Wet Huis voor klokkenluiders. Een klokkenluider is iemand die aan de bel trekt (intern bij de eigen organisatie of extern bij een bevoegde autoriteit) (bij een vermoeden van) een misstand. Door de Wet bescherming klokkenluiders ligt bijvoorbeeld de bewijslast bij de werkgever in plaats van bij de melder, er zijn strengere eisen verbonden aan de interne meldprocedure en een misstand hoeft niet meer eerst intern te worden gemeld.

Vanaf 1 juli 2024

Bijhouden CO2-uitstoot van werknemers

Met ingang van 1 juli 2024 dienen werkgevers verplicht te rapporteren over het zakelijke en woon-werkverkeer van haar medewerkers indien zij meer dan 100 werknemers in dienst heeft. Onder werknemer wordt hier verstaan: personen met een arbeidsovereenkomst van meer dan 20 uur. De rapportage moet onder andere het jaartal aan kilometers bevatten, verdeeld in het soort vervoermiddel en brandstoftype. Ook het totaal aantal kilometers dat is afgelegd voor zakelijk en woon-werkverkeer door de werknemers moet worden opgenomen.

(Nog) geen vaste ingangsdatum

WW-premie en overwerk

Indien een werknemer méér dan 30% overwerk heeft uitgevoerd en betaald heeft gekregen van zijn werkgever ten opzichte van zijn contracturen, kan het zijn dat werkgever een hoge WW-premie moet uitkeren. Nu geldt dat de werknemer geen contract van meer dan 35 uur per week mag hebben, wil hij/zij recht hebben op uitbetaling van de hoge WW-premie. Deze grens wordt verlaagd naar 30 uur per week.

Uitstel compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte

Tot op heden kunnen kleine werkgevers, dat wil zeggen bedrijven met minder dan 25 werknemers, nog geen compensatie aanvragen voor de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging door ziekte. Deze regeling is al een paar keer uitgesteld, omdat nog geen passende uitvoering is gevonden.

Hervorming concurrentiebeding

De regels voor een concurrentiebeding dienen te worden hervormd. Het dient op voorhand duidelijker te zijn wanneer een concurrentiebeding kan worden opgenomen en ingeroepen door de werkgever. Het beperkende beding dat er is om de belangen van de werkgever te beschermen, wordt nu vaak niet terecht ingezet.

Benieuwd wat de wetswijzigingen voor u zullen betekenen?

Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl