Let op! De Arbowet is gewijzigd

arbeidsomstandigheden

Let op! De Arbowet is gewijzigd

Medio dit jaar is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) gewijzigd. Werkgevers hebben tot 1 juli 2018 om hun contract met de Arbodienst aan te passen en te voldoen aan de nieuwe Arbowet. Alle nieuwe contracten met Arbodiensten moeten direct voldoen aan de nieuwe Arbowet.

De belangrijkste wijzigingen van de Arbowet zijn als volgt.

Basiscontract

Het basiscontract betreft een contract dat wordt gesloten tussen de werkgever en de Arbodienst. Hiervoor geldt een aantal minimumvereisten. Deze hebben onder meer betrekking op de toegang tot de werkvloer, een klachtenprocedure, het melden van beroepsziekten, de advisering over preventie en de second opinion. Het contract bevat de rechten en plichten van de werkgever, de werknemer en de Arbodienst. De werkgever dient voordat het basiscontract wordt ingevoerd dit voor te leggen aan de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging.

Adviesrol van de bedrijfsarts

De adviserende rol van de bedrijfsarts wordt belangrijker. De bedrijfsarts moet de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken. Ook adviseert de bedrijfsarts bij ziekteverzuimbegeleiding. De bedrijfsarts moet beroepsziekten melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en een klachtenprocedure hebben voor het afhandelen van klachten van werknemers. De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken. Hierdoor krijgt de bedrijfsarts goed inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk.

Open spreekuur

De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken, bijvoorbeeld door middel van een open spreekuur. Dit geldt ook als de werknemer (nog) niet is ziekgemeld. Het doel ervan is klachten en verzuim van de werknemer te voorkomen. Iedere werknemer kan gebruik maken van dit open spreekuur zonder dat de werkgever hierover wordt geïnformeerd.

Second opinion voor rekening werkgevers

Een zieke werknemer heeft het recht om een second opinion te vragen bij een bedrijfsarts van een andere Arbodienst. De werkgever moet de werknemer in de gelegenheid stellen om een second opinion aan te vragen. De bedrijfsarts is verplicht het verzoek om een second opinion te honoreren en een andere bedrijfsarts in te schakelen, tenzij zwaarwegende argumenten zich daartegen verzetten.

De andere bedrijfsarts ontvangt informatie van de eerste bedrijfsarts en voert een onderzoek uit. Naar aanleiding daarvan brengt de tweede bedrijfsarts advies uit en bespreekt dit met de werknemer. Alleen als de werknemer hiervoor toestemming geeft wordt dit advies ook aan de eerste bedrijfsarts gezonden. In dat geval dient de eerste bedrijfsarts gemotiveerd aan te geven of hij het advies niet, gedeeltelijk of geheel overneemt. Daarna zal de verdere verzuimbegeleiding in principe weer plaatsvinden door de eerste bedrijfsarts.

De bedrijfsarts die de second opinion uitvoert moet aangesloten zijn bij een andere Arbodienst dan waar de werkgever een contract mee heeft. In het contract dat de werkgever heeft met de Arbodienst dient te staan welke andere bedrijfsarts de second opinion uitvoert. De kosten voor de second opinion komen voor rekening van de werkgever.

Rol van de preventiemedewerker

De rol van de preventiemedewerker wordt versterkt. De preventiemedewerker heeft als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging dient in te stemmen met de benoeming en de positie van de preventiemedewerker.

Voor de gehele Arbowet klik hier.

Wilt u meer weten neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl