Manager ontslagen vanwege kritiek op directeur

handtekening I

Manager ontslagen vanwege kritiek op directeur

De werknemer was als financieel manager in dienst van de werkgever. De financieel manager was lid van het Management Team (MT). De werknemers waren niet blij met de directeur en hebben een kritische brief over de directeur geschreven. Hierin staat onder andere dat het gedrag van de directeur heeft geleid tot een angstcultuur en dat zijn gedrag wordt ervaren als autoritair, bestraffend en hoogst manipulatief. Deze brief is door 38 van de circa 100 werknemers ondertekend. Ook de financieel manager heeft deze brief ondertekend.

Naar aanleiding van de brief heeft de directeur het MT bijeengeroepen. De directeur heeft aangegeven dat een goede samenwerking in het MT tussen hem en de financieel manager niet meer mogelijk was. De financieel manager is op non-actief gesteld en de werkgever heeft een ontbindingsverzoek ingediend op grond van verwijtbaar handelen van de financieel manager of een verstoorde arbeidsverhouding. De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst ontbonden op grond van een onherstelbaar verstoorde arbeidsverhouding onder toekenning van de transitievergoeding aan de financieel manager.

Zowel de financieel manager als de werkgever hebben hoger beroep ingesteld. De financieel manager verzocht het hof om de arbeidsovereenkomst te herstellen of een billijke vergoeding van EUR 50.000,– toe te kennen. De werkgever verzocht te bepalen dat de financieel manager geen transitievergoeding toekomt.

Het hof heeft geoordeeld dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst terecht heeft ontbonden wegens een verstoorde verhouding. De financieel manager heeft de brief ondertekend en ook in de daaropvolgende gesprekken niet zijn vertrouwen in de directeur uitgesproken. Hierdoor was een goed functioneren van het MT niet meer mogelijk. Hierbij was van belang dat het binnen de organisatie bekend was dat de financieel manager de brief had ondertekend. Van de financieel manager had verwacht mogen worden dat hij op een andere manier zijn kritiek op de directeur aan de orde zou stellen. Het verzoek van de werknemer om een billijke vergoeding is afgewezen.

De financieel manager had grond om de directeur op zijn functioneren aan te spreken. Een substantieel deel van de medewerkers steunde de kritiek op de directeur en de financieel manager had de brief ondertekend uit bezorgdheid over twee MT-leden die ziek waren uitgevallen. De omstandigheid dat de financieel manager niet het juiste middel heeft gekozen om de directeur op zijn functioneren aan te spreken, is niet ernstig verwijtbaar. De financieel manager heeft daarom wel recht op de transitievergoeding.

Dat de directeur inmiddels niet meer werkt bij de werkgever en er een vacature is voor een financieel manager, was hierbij voor het hof niet relevant. Het hof dient ex tunc te toetsen. Dit betekent dat het hof de omstandigheden die hebben plaatsgevonden na de uitspraak van de kantonrechter, niet betrekt in zijn oordeel.

Voor de hele uitspraak van het hof Amsterdam klik hier.

Wilt u meer weten neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl