Nieuwe privacywet – Rechtmatig verwerken van persoonsgegevens

privacy

Nieuwe privacywet – Rechtmatig verwerken van persoonsgegevens

Nieuwe privacywet – Rechtmatig verwerken van persoonsgegevens

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking.

Verwerking van persoonsgegevens is onder meer toegestaan als de betrokkene toestemming heeft gegeven, als het noodzakelijk is voor de uitoefening van een overeenkomst of als het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In artikel 6 van de AVG staat dat verwerking van persoonsgegevens alleen rechtmatig is als is voldaan aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden.

  1. de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
  2. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
  3. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
  4. de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
  5. de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
  6. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

 

Meer weten?
Klik hier voor onze nieuwsbrief over de AVG of neem contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl