Nieuwsbrief maart 2020

Nieuwsbrief maart 2020

Goedemiddag,

Graag zetten wij de nieuwe regelingen vanwege het coronavirus op een rij.

Regeling werktijdverkorting (WTV) per direct stopgezet en vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

• Sinds eergisteren kunnen geen nieuwe aanvragen voor werktijdverkorting meer worden ingediend bij SZW. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is nog niet open maar wordt zo spoedig mogelijk opengesteld.
• Aanvragen voor werktijdverkorting die wel zijn ingediend maar nog niet afgehandeld, vallen direct onder de nieuwe regeling. De ondernemers krijgen daarover bericht van het UWV, met aanvullende vragen.
• Ondernemers bij wie al een lopende werktijdverkorting van kracht is, behouden deze vergunning. Na afloop van de toegekende periode werktijdverkorting vallen die ondernemers onder de NOW, als ze verlenging van de regeling willen.
• Ondernemers kunnen de NOW aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020.

Voorwaarden voor een tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-regeling

• De aanvraag voor de tegemoetkoming geldt voor een periode van drie maanden, die eenmaal verlengd kan worden met nog eens drie maanden. Aan een verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld.
• Werkgevers committeren zich aan de verplichting om geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor werknemers gedurende de periode waarin de tegemoetkoming ontvangen wordt.
• De aanvrager verwacht ten minste 20% omzetverlies. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
• Hoe hoog is de tegemoetkoming?
– Als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom.
– Als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom.
– Als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom.
• Op grond van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling van de omzet was.
• Voor aanvragen boven een nog nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming, is een accountantsverklaring vereist.
• Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Veel voorkomende vragen over de NOW

Wanneer kan een aanvraag worden ingediend voor de NOW? Een aanvraag kan nog niet worden ingediend. De datum waarop aanvragen kunnen worden ingediend wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Het verlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor tegemoetkoming en is niet langer afhankelijk van de datum van de aanvraag. De aanvraag moet te zijner tijd worden ingediend bij het UWV.
Voor welke werknemers kan de aanvraag worden ingediend? De NOW is van toepassing op contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd en op de loonkosten van werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. 0-uren contracten vallen er dus ook onder. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.
• Werknemers verbruiken geen WW-rechten onder de NOW. De regeling staat los van de WW.
• Werknemers hoeven niets te doen. De werkgever dient de aanvraag in en levert de gegevens aan.
Moeten de werknemers stoppen met werken gedurende de NOW-maatregel? Dit is geen voorwaarde voor de tegemoetkomingsregeling. Werkgever en werknemer spreken samen af of de werknemer verplicht is (thuis) werk te verrichten voor de werkgever. Achteraf wordt bepaald wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
Kan ik nog werktijdverkorting aanvragen wegens corona of volstrekt andere redenen? Nee, dat is niet mogelijk.

Overige maatregelen

ZZP’ers
Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Uitstel van belasting
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

GO-regeling
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

Borgstelling MKB-C-regeling
Per 16 maart 2020 is het borgstellingskrediet afgegeven door het Ministerie van Economische zaken en Klimaat, verruimd. Onder deze regeling staat het Ministerie voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten maar niet genoeg zekerheid bieden (onderpand) aan de financier.

Welke voorwaarden gelden voor de BMKB-C-regeling en hoe kom ik in aanmerking?
Het aanvragen van de regeling doe je niet zelf, maar je kunt een geaccrediteerde financier vragen van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO. Banken doen de aanmeldingen voor de verruimde BMKB normaal gesproken bij RVO, maar om de procedure te versnellen heeft de overheid met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van kredietaanvragen. Zij kunnen toepassing van BMKB-C daarom zonder tussenkomst van RVO afhandelen.

De voorwaarden zijn als volgt:
• De overheid staat borg voor 75% van het geleende bedrag. Oftewel: 75% van een overbruggingskrediet kan met BMKB-C worden gefinancierd.
• De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.
• Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet.
• Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.
• De maximale looptijd van het BMKB-krediet is 8 kwartalen.
• De manier van aflossen is de keuze van de bank. De opties zijn: 1) Lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode. 2) Ineens, aan het einde van de looptijd.
• de toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet BMKB-C niet aan de orde.

Voor meer informatie: klik hier.

Qredits
Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Borgstelling land- en tuinbouwbedrijven
Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. De aangepaste BL-regeling zal met ingang van 18 maart 2020 gelden. Vanaf vandaag kunnen land- en tuinbouwbedrijven met liquiditeitsproblemen als gevolg van Corona bij hun bank werkkapitaalkredieten aanvragen.

Tot zover de huidige regelingen. Als u vragen heeft of als wij de NOW-aanvraag voor u kunnen indienen, dan horen we dat graag. Neem contact op via mail@sorensenadvocaten.nl of bel 010 – 249 24 44

* De informatie uit deze nieuwsbrief komt van de sites van de Rijksoverheid en de Kamer van Koophandel.

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl