Nieuwsbrief oktober 2017

torentje

Nieuwsbrief oktober 2017

Goedemiddag,

Gisteren heeft het nieuwe kabinet het regeerakkoord gepresenteerd. Ondernemers kunnen uitkijken naar de uitwerking van het regeerakkoord dat over de breedte gunstig lijkt uit te pakken voor bedrijven.
Graag brengen we u op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen voor het arbeidsrecht en het vennootschapsrecht.

ARBEIDSRECHT

Ontslagrecht

• Introductie van een cumulatiegrond. Hierdoor wordt ontslag ook mogelijk als de werknemer bijvoorbeeld deels verwijtbaar handelt of deels disfunctioneert, en daardoor een verstoorde verhouding is ontstaan. Dit maakt het ontslagrecht soepeler en is daarom heel prettig voor werkgevers.
• De rechter kan daartegenover een extra vergoeding van maximaal een halve transitievergoeding toekennen.

Transitievergoeding

• Werknemers krijgen vanaf indiensttreding recht op de transitievergoeding (in plaats van na 2 jaren).
• Voor elk jaar in dienst bouwt de werknemer 1/3e maansalaris op. Ook als de werknemer langer dan 10 jaren in dienst is. De overgangsregeling voor 50-plussers wordt gehandhaafd.
• Compensatie voor werkgevers voor de verschuldigde transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
• Geen transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen als een cao-regeling van toepassing is.
• Criteria om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers worden ruimer.
• Ook scholingskosten die worden gemaakt zodat de werknemer binnen de organisatie een andere functie kan verrichten, mogen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.
• Voor de situatie dat een werkgever zijn bedrijf beëindigt wegens pensionering of ziekte, zal een voorstel komen om de transitievergoeding onder voorwaarden te compenseren.

Tijdelijke contracten

• Het wordt weer mogelijk om gedurende 3 jaren tijdelijke contracten aan te gaan (in plaats van de huidige 2 jaren).
• Tussenpoos blijft zes maanden, maar afwijkingen per sector worden mogelijk.

Langere proeftijd mogelijk

• Vast contract: 5 maanden proeftijd.
• Tijdelijk contract voor meer dan 2 jaren: 3 maanden proeftijd.

Loondoorbetalingsplicht bij ziekte

• Voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) verkort naar 1 jaar.
• Ontslagbescherming blijft 2 jaren, het 2e ziektejaar komt voor rekening van het UWV.
• Periode waarvoor premiedifferentiatie in de WGA geldt, verkort van 10 naar 5 jaren.

WW-premie

• Mogelijk lagere premie bij vaste contracten.

ZZP’ers

• De Wet DBA wordt vervangen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers meer zekerheid bieden, maar schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de ZZP-markt voorkomen.
• Bij een laag uurtarief (tot 125% van het minimumloon of laagste loonschaal in de cao) en een lange looptijd (langer dan 3 maanden), is altijd sprake van een arbeidsovereenkomst.
• Bij een hoog uurtarief (meer dan EUR 75,–) en een korte looptijd (korter dan 1 jaar) kan buiten de loonheffingen worden gebleven (opt out).
• Invoering van opdrachtgeversverklaring: een vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen die de opdrachtgever volledige zekerheid biedt (tenzij de aanvraag niet naar waarheid is ingevuld).
• Het begrip “gezagsverhouding” wordt verduidelijkt.
• Mogelijk krijgt zelfstandig ondernemerschap een plek in het burgerlijk wetboek.

Payrolling/uitzending

• Payrolling blijft mogelijk, wordt een instrument voor het “ontzorgen van werkgevers” en niet voor concurrentie op arbeidsvoorwaarden.
• Uitzendkrachten zullen qua primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden gelijk worden behandeld met werknemers bij de inlener.

Nul-uren contracten

• Het kabinet wil voorkomen dat de beschikbaarheidseis bij nul-uren contracten ten koste gaat van de mogelijkheden van werknemers om andere (deeltijd)banen te accepteren. Daarom zal worden vastgelegd dat de werknemer niet, of niet binnen een bepaalde termijn, gehouden is om gehoor te geven aan een oproep, of dat bij een afzegging van een nul-uren contractant, recht op loon ontstaat.
WIA-gerechtigden worden gestimuleerd om te werken
• Gedurende 5 jaren na aanvaarding van een (parttime) baan wordt het verdienvermogen niet getoetst.
• Minder mensen zullen volledig arbeidsongeschikt worden geacht.
• Arbeidskorting en Inkomensafhankelijke Combinatiekorting afgeschaft voor nieuwe ZW’ers.
• Recht op de loonaanvullingsuitkering: 50% van de resterende verdiencapaciteit moet worden benut.
• Meer ondersteuning en scholing.

VENNOOTSCHAPSRECHT

Vennootschapsbelasting

• Op alle fronten wordt de vennootschapsbelasting verlaagd. Voor de eerste EUR 200.000,– winst daalt het tarief in stappen van 20% naar 16% in 2021.
• Over een winst van meer dan EUR 200.000,– daalt de belasting in fases van 25% naar 21% in 2021.
• Het wordt moeilijker om te schuiven met verliezen voor de vennootschapsbelasting. Een eerder voorgenomen verlenging van het eerste tarief van de winstbelasting naar EUR 350.000,– wordt teruggedraaid. Ook na 2017 blijft deze grens EUR 200.000,–.

Dividendbelasting

• De dividendbelasting wordt helemaal afgeschaft.
• Het belastingtarief in box 2 (voor de belangen in ondernemingen en coöperaties) gaat omhoog van 25% naar 28,5% in 2021. Dit moet ervoor zorgen dat ondernemingen niet massaal overstappen naar een BV.
Regeldruk voor ondernemers
• Opnieuw wordt de regeldruk voor ondernemers verlaagd. Zo moet de huidige bedrijfseffectentoets worden uitgebreid met een MKB-toets. Deze moet rekening houden met de beperkte capaciteit van MKB-ondernemingen om te voldoen aan het soms grote pakket eisen voor overheidsopdrachten.

Betaling facturen Rijksoverheid

• Opnieuw wordt verklaard dat de Rijksoverheid binnen 30 dagen facturen moet gaan betalen. In 2016 werd gemiddeld 95,1% van de facturen bij de verschillende departementen binnen 30 dagen betaald.

Voor het gehele regeerakkoord klik hier.

Als u vragen hebt naar aanleiding van het bovenstaande, zijn wij u graag van dienst. U kunt contact met ons opnemen op 010 – 249 24 44 of via mail@sorensenadvocaten.nl.

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl