Werknemer terecht op staande voet ontslagen wegens aanbieden lijntje poedersuiker

sieve gbe2bc2a41 1920

Werknemer terecht op staande voet ontslagen wegens aanbieden lijntje poedersuiker

De werknemer, 59 jaar oud, was sinds 19 juli 2011 in dienst bij Stichting ViVa! Zorggroep (“Viva!”). De werknemer was medewerker wonen & welzijn bij de afdeling voor dementerende ouderen. Op 6 januari 2021 heeft Viva! een melding van een collega van de werknemer ontvangen over een voorval met poedersuiker op 31 december 2020 waarbij de werknemer en haar collega betrokken waren. De werknemer is op 7 januari 2021 hangende het onderzoek op non-actief gesteld. Op 7 januari 2021 heeft Viva! Hoffmann bedrijfsrecherche benaderd voor een extern onderzoek. Op 21 januari 2021 heeft Hoffmann schriftelijk aan Viva! gerapporteerd. Op 22 januari 2021 heeft Viva! de werknemer uitgenodigd voor een gesprek. In het gesprek op 25 januari 2021 heeft Viva! de onderzoeksresultaten van Hoffmann aan de werknemer voorgehouden, waarna de werknemer op staande voet is ontslagen wegens haar betrokkenheid bij het voorval met een dementerende bewoonster op 31 december 2020. De werknemer en een collega hebben een kwetsbare demente bewoonster een rietje gegeven en voorgedaan en aangemoedigd hoe zij met het rietje in haar neus een lijntje poedersuiker kon snuiven. Dit is onder gelach gefilmd waarna de opname aan andere collega’s is getoond. Partijen twisten over de vraag of het ontslag op staande voet terecht is gegeven.

Viva! was pas op 6 januari 2021 op de hoogte van het incident. Zij heeft toen direct actie ondernomen door de werknemer en haar collega op 7 januari 2021 om een verklaring te vragen. Dat Viva! Hoffmann heeft ingeschakeld, is naar het oordeel van de kantonrechter begrijpelijk. Het ging immers om een precaire kwestie (waar ook een bewoonster bij betrokken was) waarover door de werknemer en haar collega verschillend was verklaard. Het getuigt van zorgvuldigheid dat Viva! het onderzoek niet door een interne functionaris heeft laten doen, maar daarvoor een onafhankelijke externe deskundige heeft ingeschakeld. Viva! heeft toegelicht dat zij, na ontvangst van het rapport van Hoffmann op donderdag 21 januari 2021, kort de tijd heeft genomen om het rapport te bestuderen, intern overleg te voeren en juridisch advies in te winnen, waarna zij de werknemer de volgende dag, op vrijdag 22 januari 2021, heeft uitgenodigd voor een gesprek op maandagochtend 25 januari 2021. De kantonrechter oordeelde dat Viva! voldoende voortvarend heeft gehandeld.

De kantonrechter oordeelde dat de gedragingen van de werknemer in de specifieke omstandigheden van het geval als een dringende reden voor ontslag op staande voet kwalificeren. Daarbij is van doorslaggevend belang dat de werknemer en haar collega werkzaam zijn met een kwetsbare doelgroep, die volledig afhankelijk is van de zorg van (het personeel van) Viva! Het is dan ook de kerntaak van de medewerkers van Viva! om een veilige leefomgeving voor deze bewoners te creëren. Viva! moet er te allen tijde op kunnen vertrouwen dat haar medewerkers niets doen of nalaten dat deze veilige omgeving in gevaar kan brengen. De kantonrechter is van oordeel dat de werknemer en haar collega in deze kerntaak ernstig tekortgeschoten zijn op 31 december 2020. Hoewel de werknemer en haar collega op een aantal punten met de vinger naar de ander wijzen, zijn zij beiden verantwoordelijk voor het voorval. Zij hebben allebei een belangrijk aandeel gehad in het creëren van de ontstane situatie en op geen enkel moment geprobeerd om de situatie te stoppen. Daarmee hebben zij er blijk van gegeven zich onvoldoende bewust te zijn van de kwetsbaarheid van de doelgroep waarmee zij werken. De stelling van de werknemer dat de beeldopname niet verder is verspreid, maar meteen door haar is verwijderd, maakt dit niet anders. Door de situatie te filmen is het risico genomen dat de beelden (onbedoeld/ongewild) verder verspreid zouden kunnen worden, hetgeen de bewoonster, haar familie en Viva! ernstig zou hebben geschaad.

Ook de stelling van de werknemer dat het nooit haar bedoeling is geweest om de bewoonster te filmen, volgt de kantonrechter niet. Dat de werknemer geen kwade intenties bij het voorval heeft gehad, dat dit bedoeld was als ‘lolletje’ en dat zij spijt heeft van haar gedragingen, vormen geen rechtvaardiging voor haar gedrag. Datzelfde gaat op voor het verweer van de werknemer dat de bewoonster er niet onder heeft geleden. Deze stelling is bovendien gemotiveerd weerlegd door Viva! onder verwijzing naar de verklaringen van de drie collega’s, die afzonderlijk van elkaar verklaren dat de bewoonster verdrietig en aangeslagen was en zich uitgelachen voelde. Het feit dat Viva! er ondanks de huidige personeelstekorten in de zorg toch voor heeft gekozen om een ervaren medewerkster op staande voet te ontslaan, onderstreept de aard en de ernst van het voorval. De persoonlijke omstandigheden die de werknemer heeft aangevoerd, zoals de lengte van haar dienstverband, haar leeftijd, haar goede functioneren, de financiële gevolgen van het ontslag en het feit dat zij spijt heeft van haar gedragingen, leiden naar het oordeel van de kantonrechter niet tot een andere conclusie. De werknemer is terecht op staande voet ontslagen.

Voor de gehele uitspraak klik hier.

Vragen over het bovenstaande?

Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl