Prinsjesdag 2023 – de highlights voor werkgevers

Schouwburg Den Haag

Prinsjesdag 2023 – de highlights voor werkgevers

Op Prinsjesdag – de derde dinsdag in september – spreekt de Koning de Troonrede uit. Vanwege de demissionaire status van het kabinet bevatten de Miljoenennota en de Begroting SZW een beperkt aantal nieuwe maatregelen ten opzichte van de Voorjaarsnota. In dit artikel lichten wij de belangrijkste arbeidsrechtelijke wijzigingen uit.

De grondslag van de nieuwe ontwikkelingen is dat werk zekerheid moet bieden en lonend moet zijn. Werkenden met lage of middeninkomens gaan minder belasting betalen: de arbeidskorting gaat omhoog. Andere hervormingen op de arbeidsmarkt moeten ervoor zorgen dat werkenden sneller een vast contract krijgen en weten waar ze aan toe zijn. Nulurencontracten worden afgeschaft en vervangen door een basiscontract met meer rooster- en inkomenszekerheid. De meest onzekere fasen binnen uitzendwerk worden verkort van maximaal 5,5 jaar naar maximaal 3 jaar.

Loondoorbetaling bij ziekte en vervanging zieke werknemers

Er wordt gewerkt aan aanpassing van de regels over loondoorbetaling bij ziekte. De regels worden duidelijker, zodat kleine en middelgrote werkgevers eerder duidelijkheid hebben over de mogelijkheid tot vervanging van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer.

Toch geen compensatie transitievergoeding MKB bij beëindiging vanwege ziekte werkgever

Kleine werkgevers die hun bedrijfsactiviteiten beëindigen vanwege pensionering of overlijden hebben onder bepaalde voorwaarden recht op compensatie van de transitievergoeding. Besloten is dat het onderdeel bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte van de MKB-werkgever niet in werking treedt. Deze beslissing is genomen na uitgebreid onderzoek, waaruit is gebleken dat het niet haalbaar is om een sociaal-medisch kader te ontwikkelen waarmee de ziekte van de werkgever kan worden beoordeeld.

WW-premie en overwerk

Momenteel betalen werkgevers het hogere tarief als een werknemer meer dan 30% extra werkt boven wat in het contract is afgesproken. Er is een uitzondering voor werknemers met een contract van meer dan 35 uur per week. Deze grens wordt verlaagd naar 30 uren per week. Hierdoor krijgen werkgevers achteraf minder vaak te maken met hogere WW-premies als er over het hele jaar gemiddeld meer is overgewerkt dan 30% van de contracturen.

Vereenvoudiging verlofstelsel

Ook het verlofstelsel gaat op de schop, dat moet eenvoudiger en overzichtelijker. De regering wil onder meer de opnametermijnen van het (aanvullend) geboorteverlof, het betaald ouderschapsverlof en het adoptie- en pleegzorgverlof zoveel mogelijk gelijktrekken, tot twaalf maanden na de geboorte van het kind of opname van het kind in het gezin. Zwangerschapsverlof blijft ongewijzigd om de gezondheid en veiligheid van de moeder te waarborgen. Het blijft ook mogelijk om adoptie- en pleegzorgverlof vier weken voor opname in het gezin op te nemen. De mogelijkheden voor vereenvoudiging worden in 2023 in beeld gebracht. In 2024 wordt daaraan verder uitwerking gegeven, waarbij ook het SER-advies over verlof, dat in het najaar van 2023 verschijnt, zal worden betrokken.

Aanpak schijnzelfstandigheid

De aanpak van schijnzelfstandigheid blijft onverminderd actueel. De Wet tot instelling van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen staat gepland om in te gaan in het eerste kwartaal van 2025. In het kader van de aanpak van schijnzelfstandigheid staat ook de Wet tot wijziging van de definitie van het begrip arbeidsrelatie voor die periode gepland.

Minimumloon per 2024

Met de invoering van de nieuwe regels omtrent het minimumuurloon geldt voortaan in alle sectoren één minimumuurloon en verdwijnen de vaste dag-, week- en maandbedragen.

Behandeling wetsvoorstellen

De behandeling van de wetsvoorstellen van het ministerie van SZW kan grotendeels doorgaan, waaronder het Initiatiefwetsvoorstel Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen, initiatiefvoorstel van wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (voorheen: Wet op het recht op onbereikbaarheid), wet Meer zekerheid flexwerkers en Wetsvoorstel Hervorming van het concurrentiebeding.

Benieuwd wat de nieuwste ontwikkelingen voor u betekenen?

Neem dan vrijblijvend contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

Martina Benard
benard@sorensenadvocaten.nl