Prinsjesdag in het arbeidsrecht

architecture gf989578ac 1920

Prinsjesdag in het arbeidsrecht

Vorige week was het Prinsjesdag met relevante plannen voor werkgevers en werknemers:

  • Het verkleinen van verschillen tussen vaste en flexibele arbeid.
  • Scholing door middel van het STAP-budget;
  • Het recht op compensatie van de transitievergoeding bij kleine werkgevers die hun onderneming stoppen vanwege pensionering of overlijden;
  • De verruiming van het ouderschapsverlof;
  • Verschillende vergoedingen voor thuiswerken;
  • Herzieningssituatie 30% overwerk in 2022 weer van kracht;
  • Premie Werkhervattingskas (Whk);
  • Bijtelling elektrische auto’s verlaagd;
  • Coronasteunpakketten niet verlengd.

 

De verschillen tussen vaste en flexibele arbeid verkleinen
Al enige tijd is het kabinet bezig met het verkleinen van de verschillen tussen vaste en flexibele arbeid. Met de Wet arbeidsmarkt in balans (hierna: WAB) per 1 januari 2020 zijn de eerste stappen gezet richting het dichten van de kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten. Het doel van de WAB is om het vaste contract voor werkgevers aantrekkelijker te maken. Dit is echter niet genoeg gebleken, zoals uitgebreid uiteengezet in het Rapport ‘In wat voor land willen wij werken’ van de Commissie Regulering van Werk (beter bekend als: commissie Borstlap). De doelstellingen van het kabinet liggen in het verlengde van de aanbevelingen door de commissie Borstlap.

In het Pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over het invoeren van een verplichte publieke arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen en de zelfstandigenaftrek zal worden versoberd. Verder zal experimenteerwetgeving worden uitgewerkt voor het nieuwe pensioenstelsel, zodat pensioenfondsen de ruimte krijgen om nieuwe producten op de markt te brengen voor zelfstandigen.

Scholing
Werknemers wisselen tegenwoordig vaker van beroep. Het kabinet streeft naar een systeem waarin bij een baanwissel wordt gekeken naar de vaardigheden die een werknemer bezit en niet zozeer naar de taken die hij hiervoor heeft uitgevoerd. Om die reden zal het kabinet gaan inzetten op het (om)scholen van mensen, onder andere via de SLIM-regeling. Via deze regeling zal geld beschikbaar worden gesteld aan mkb-ondernemingen die willen investeren in de scholing. Tevens zal vanaf 2022 scholing worden gefaciliteerd door middel van het STAP-budget (EUR 900 miljoen). Tot slot zal men dankzij de subsidieregeling ‘NL leert door’ kosteloos scholingstrajecten kunnen volgen. Voor meer informatie, zie pagina 12 van de begrotingsstaat.

Compensatie transitievergoeding kleine werkgevers
Kleine werkgevers hebben sinds 2021 onder bepaalde voorwaarden recht op compensatie van transitievergoeding vanwege bedrijfsbeëindiging bij pensionering of overlijden. Het doel was om deze compensatie ook beschikbaar te stellen voor bedrijfsbeëindiging bij ziekte. Dit zal op zijn vroegst half 2022 zijn.

Verruiming ouderschapsverlof
Het kabinet zal vanaf augustus 2022 het ouderschapsverlof deels betalen. De reden voor de verruiming is het creëren van ruimte voor mensen om te kiezen hoe ze werk en zorg willen combineren, aldus het kabinet. Op grond van de regeling zullen voortaan negen weken van het ouderschapsverlof deels worden doorbetaald.

Thuiswerkvergoeding
Het kabinet roept nieuwe regelingen ten aanzien van thuiswerken in het leven. Zo is een gerichte vrijstelling voor het vergoeden van thuiswerkkosten geïntroduceerd. De vrijstelling maakt het mogelijk om een voor de loonheffingen onbelaste vergoeding te geven aan de werknemer die kosten maakt door thuis te werken. Op basis van onderzoek van het Nibud is een vast forfaitair bedrag van EUR 2 per thuiswerkdag voorgesteld. Deze vergoeding kan ook worden toegepast indien een werknemer slechts een deel van de dag thuiswerkt.

Deze vrijstelling kan niet tegelijkertijd met de vrijstelling voor reiskostenvergoeding worden ingezet. Per dag kan gebruik worden gemaakt van één vrijstelling (onbelaste thuiswerk- of reiskostenvergoeding). Dit geldt ook als een werknemer een deel van de dag thuiswerkt en het andere deel op kantoor.

Herzieningssituatie 30% overwerk in 2022 weer van kracht
In 2020 en 2021 hoefden werkgevers vanwege de coronacrisis geen WW-premie met terugwerkende kracht af te dragen voor werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hadden overgewerkt. Sectors waarin veel overwerk nodig was, zoals de zorg, hadden hierdoor niet te maken met nadelige gevolgen van de herzieningssituatie 30% overwerk. Vanaf 2022 zal de regeling echter weer gaan gelden.

Premie Werkhervattingskas (Whk)
Gemiddeld over alle sectoren stijgt de premie voor de Werkhervattingskas (Whk) in 2022 naar 1,52%. Hieruit worden de uitkeringen betaald voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt of ziek zijn.

Bijtelling elektrische auto’s verlaagd
Vanaf 2022 wordt de maximale catalogusprijs (cap) in de bijtelling voor elektrische auto’s in twee stappen verlaagd. De vanaf 1 januari 2022 geldende korting van 6% op de bijtelling wordt toegepast op een cap van EUR 35.000,– en vanaf 2023 op een cap van EUR 30.000,–. Hierdoor worden goedkopere emissievrije auto’s aantrekkelijk gehouden voor de zakelijke markt en kan beter worden aangesloten op de particuliere tweedehands markt.

Coronasteunpakketten niet verlengd
Vanaf 1 oktober 2021 vervalt het generieke coronasteunpakket. Een aantal ondersteunende regelingen blijft wel van kracht in het vierde kwartaal van 2021. Zo heeft het kabinet extra middelen vrijgemaakt voor begeleiding naar nieuw werk en ondersteuning van jongeren bij het zoeken naar werk.

Vragen over het bovenstaande?

Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl