Prinsjesdag: De belangrijkste plannen voor werkgevers

Ridderzaal II

Prinsjesdag: De belangrijkste plannen voor werkgevers

Op Prinsjesdag (18 september 2018) zijn de kabinetsplannen voor het komend jaar bekend gemaakt. Hier een overzicht van de plannen die voor werkgevers van belang zijn.

Arbeidsrecht
De minister wil vaart maken met de beoogde wijzigingen in het arbeidsrecht middels de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De minister wil de WAB per 1 januari 2020 in laten gaan.

Met de WAB stelt het kabinet een serie maatregelen voor op het terrein van flexibele arbeid, het ontslagrecht en de financiering van de WW. Dit wetsvoorstel gaat in het najaar van 2018 naar de Tweede Kamer.

Bij invoering van de WAB zal kort gezegd het volgende wijzigen:
– er wordt een nieuwe ontslaggrond ingevoerd, te weten: de cumulatiegrond. Hierdoor wordt het mogelijk dat twee onvoldragen ontslaggronden samen een ontslaggrond vormen;
– de mogelijkheden van een flexibele arbeidsovereenkomst zullen worden verruimd;
– de proeftijd zal worden verlengd;
de transitievergoeding voor langdurige arbeidsovereenkomsten zal worden verlaagd en tegelijkertijd zal vanaf de eerste dag recht op de transitievergoeding ontstaan;
– er worden regels ingevoerd ter voorkoming van permanente beschikbaarheid van oproepkrachten;
– er zullen maatregelen worden ingevoerd om concurrentie op arbeidsvoorwaarden bij payrolling te voorkomen;
– er zal een WW-premie worden ingevoerd waarvan de hoogte afhankelijk is van de contractvorm: de premie zal lager zijn voor vaste contracten dan voor flexibele contracten;
– De ketenregeling wordt verruimd van twee jaar naar drie jaar.

ZZP’ers
In de Rijksbegroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staan nog steeds de plannen die de Wet DBA moeten vervangen. Het kabinet geeft aan dat het in 2019 maatregelen uit gaat werken ter vervanging van de Wet DBA waarmee, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt, schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden wordt tegengegaan. Daarnaast beogen de maatregelen zekerheid te geven aan zelfstandigen en hun opdrachtgevers dat geen sprake is van een dienstbetrekking. Maar of die plannen doorgaan is de vraag.

Pensioen
Het kabinet wil het pensioenstelsel vernieuwen. De gedachte is om bijvoorbeeld de pensioenpotjes te individualiseren. Het pensioenstelsel ligt momenteel op de onderhandelingstafel bij de werkgevers- en de werknemersorganisaties. Een akkoord zou aanstaande zijn.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Een aantal maatregelen wordt genomen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen te bieden op werk.

Leven Lang Ontwikkelen
Het kabinet wil een doorbraak realiseren op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en een positieve en sterke leercultuur tot stand brengen. Voor het jaar 2019 wordt EUR 1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbetering van randvoorwaarden daarvoor.

Herziening wettelijk minimumloon
Om beter aan te sluiten bij veranderende sociaaleconomische en maatschappelijke ontwikkelingen en bij wat internationaal gangbaar is, is in 2017 besloten tot een stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon. Als laatste stap (per 1 juli 2019) krijgen werknemers vanaf 21 jaar (in plaats van vanaf 22 jaar), recht op het volledige minimumloon en gaat het minimumjeugdloon voor werknemers van 18, 19 en 20 jaar verder omhoog.

Inkomen en belastingen
Inkomstenbelasting
De inkomstenbelasting wordt vereenvoudigd. Er zullen vanaf 1 januari 2019 nog maar twee belastingschijven zijn. De eerste schijf van 36,93% (basistarief) geldt voor een inkomen tot EUR 68.600. De tweede schijf van 49,50% (toptarief) geldt voor een inkomen vanaf EUR 68.600. Daarnaast worden de algemene heffingskorting en de arbeidskorting verhoogd. Hierdoor wil het kabinet werk meer lonend maken.

Autobelastingen
Leaserijders met duurdere elektrische auto’s profiteren minder van de lagere autobelasting. Als met een leaseauto privé meer dan 500 km per jaar wordt gereden, dan geldt voor auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gram het lage bijtellingstarief van 4%. Dit lage tarief geldt straks alleen nog voor auto’s met een catalogusprijs tot EUR 50.000. Daarboven geldt een bijtellingstarief van 22%.

Fietsplan
Een fiets van de zaak moet fiscaal net zo interessant worden als een leaseauto. Het kabinet wil de regels versimpelen. Een werknemer kan dan de beschikking hebben over een e-bike van EUR 2.000 voor een paar tientjes per jaar.

Krapte op de arbeidsmarkt
Er zal worden ingespeeld op de krapte op de arbeidsmarkt door middel van het Actieplan Krapte. Dit actieplan bevat vijf oplossingsrichtingen:
– meer uren werk aanbieden en (meer uren) werken aantrekkelijker maken;
– innoveren om beter gebruik te maken van specifieke vaardigheden;
– bevorderen van mobiliteit van werkgevers en werkzoekenden;
– opleiden voor krapteberoepen en om- en bijscholen;
– de werving en matching op de arbeidsmarkt verbeteren.

Iedereen meedoen
Het kabinet wil dat iedereen gelijke kansen krijgt. Door middel van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) wordt aan de verbetering van de arbeidsmarktpositie gewerkt van Nederlanders met een migratieachtergrond.

Kleine werkgevers
Om te bevorderen dat het MKB meer vaste krachten in dienst neemt, wordt de transitievergoeding voor de kleine werkgever gecompenseerd bij ontslag op grond van bedrijfsbeëindiging, pensioen of ziekte.

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt het Actieplan Perspectief opgesteld. Dit initiatief is erop gericht zoveel mogelijk mensen een (aangepaste) baan aan te bieden. Er is krapte op de arbeidsmarkt en een groot personeelstekort; onderdeel van het Actieplan Perspectief is dan ook om mensen met een arbeidsbeperking of een migratieachtergrond, zoals statushouders, een passende functie te bieden waardoor ook hun talenten worden benut en het personeelstekort wordt teruggedrongen. Voor werkzoekenden met een WW-, WIA- of Wajong-uitkering is geld beschikbaar gesteld voor persoonlijke dienstverlening door het UWV. Dit moet de matching op de arbeidsmarkt versterken. De loonkostensubsidie zal blijven bestaan.

Inspectie SZW
Het kabinet investeert in de Inspectie SZW. Om de handhaving en fraudebestrijding te versterken maakt het kabinet – geleidelijk oplopend naar 2022 – jaarlijks EUR 50 miljoen extra vrij voor versterking van de handhavingsketen van de Inspectie SZW, conform het Inspectie Control Framework. Deze middelen zijn met name bedoeld voor de bevordering van een eerlijke arbeidsmarkt, de bevordering van gezond en veilig werken, en het aanpakken van schijnzelfstandigheid. In 2019 begint de eerste versterking van de Inspectie SZW zichtbaar te worden. Na jaren van daling neemt het aantal medewerkers in de Inspectieketen toe. Na selectie, opleiding en training leidt dit tot meer inzetbare Inspectiecapaciteit. Direct na het aantreden van het kabinet is gestart met de voorbereidingen voor versterking van handhaving voor eerlijk, gezond en veilig werk. In de loop van 2019 worden medewerkers inzetbaar die in 2018 zijn aangenomen. En in 2019 zal de Inspectieketen met circa 80 medewerkers worden uitgebreid, die naar verwachting in het jaar daarna operationeel inzetbaar zijn.

We houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Voor de Miljoenennota: klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl