Werkgever mag loon niet halveren vanwege coronacrisis

Werkgever mag loon niet halveren vanwege coronacrisis

Werknemers hebben tijdens de coronacrisis recht op 100% loondoorbetaling. Het verweer van de werkgever dat hij dit niet kan betalen, verandert hier niets aan. De rechtbank Amsterdam oordeelde op 28 mei 2020 als volgt.

De werknemer is een student. De werkgever betreft een restaurant. De werknemer is als medewerker bediening op 1 november 2019 voor de periode tot 1 mei 2020 bij de werkgever in dienst getreden. Het salaris bedroeg EUR 1.653 netto per maand inclusief vakantiegeld. Vanwege de coronacrisis is het restaurant vanaf half maart 2020 gesloten. Er was alleen nog een beperkte take-away. De werkgever heeft alle werknemers verzocht om vanaf half maart 2020 vakantiedagen op te nemen. De werkgever heeft in maart 2020 NOW aangevraagd en heeft 60% van de loonsom over januari 2020 uitgekeerd gekregen. De werkgever heeft alle werknemers 50% van het salaris uitbetaald. De werknemer heeft EUR 850 netto ontvangen. In kort geding vorderde de werknemer betaling van het overige deel van zijn salaris. De werkgever erkende dat hij het salaris is verschuldigd, maar gaf aan dat hij dit niet kan betalen.

De kantonrechter acht het voldoende aannemelijk dat bij de werkgever sprake is van een onvoorziene, bedrijfseconomische noodsituatie. De werkgever heeft daarom een zwaarwichtig belang dat in beginsel meebrengt dat van de werknemers kan worden gevraagd om – in overleg – bepaalde arbeidsrechtelijke aanspraken op te schorten of zelfs helemaal prijs te geven. Echter, het eenzijdig en zonder nader overleg genomen besluit van de werkgever tot betaling van 50% van het salaris brengt voor de werknemer een te grote inkomensachteruitgang mee, waardoor hij in financiële problemen komt. De werknemer is van zijn loon afhankelijk om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Daarom kan van hem niet worden verlangd dat hij over meerdere maanden met 50% opschorting van zijn salaris instemt. Wel heeft de kantonrechter de wettelijke verhoging gematigd tot nihil en de wettelijke rente en uitbetaling van overuren afgewezen. Ook de vordering tot vergoeding van niet-opgenomen vakantiedagen wordt afgewezen. De kantonrechter geeft in de uitspraak niet aan of het verzoek van de werkgever om tijdens de sluiting van het restaurant vakantiedagen op te nemen, redelijk was.

Voor de gehele uitspraak klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl