Veel gestelde vragen over de NOW

Veel gestelde vragen over de NOW

Veel gestelde vragen over de NOW

Wie kan gebruik maken van de NOW-regeling?
Werkgevers die worden geconfronteerd met een omzetdaling van ten minste 20% over een aangesloten periode van drie maanden.

Geldt de NOW-regeling voor alle werknemers?
De NOW-subsidie wordt verstrekt voor de loonkosten van de werknemers die in dienst zijn bij de werkgever én die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.

Flexibele contracten
Werkgevers kunnen ook subsidie ontvangen voor flexibele werknemers (voor zover zij in dienst blijven en loon ontvangen). De NOW is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemer met een oproepcontract.

De NOW-subsidie wordt gebaseerd op de loonsom in januari 2020 (of die van november 2019 als de gegevens van januari 2020 nog niet bekend zijn). Het is daarom praktisch om de hoogte van het loon dat aan de oproepkrachten wordt doorbetaald te baseren op het loon in de maand januari 2020 (of november 2019 als de gegevens van januari 2020 nog niet bekend zijn). Dit tenzij de oproepkrachten in de praktijk meer uren werken.

Payroll- en uitzendcontracten
Voor payroll- en uitzendcontracten geldt dat de respectievelijk payroll- en uitzendbureaus de werkgevers zijn. Dat betekent dat deze bureaus de NOW-regeling kunnen aanvragen. Voor payroll- en uitzendbureaus gelden dezelfde voorwaarden als voor normale werkgevers.

DGA’s
De NOW-regeling geldt niet voor het loon van DGA’s die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen (dus wel voor DGA’s die wel verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen).

Geldt de NOW-regeling ook voor medewerkers die pas per 1 maart 2020 in dienst zijn gekomen?
Ja, de subsidieaanvraag geldt voor de loonsom in maart, april en mei in verband met een terugval in omzet van meer dan 20% in een aaneengesloten periode van drie maanden periode vanaf 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. Als de werkgever kiest voor een latere meetperiode, blijft de loonsom wel gewoon de loonsom van maart, april, mei 2020.

Hoe zit het bij een concern?
Als sprake is van een samenstelling van rechtspersonen geldt de omzetdaling op concernniveau. Als een concern als geheel minder dan 20% omzetverlies heeft, krijgen afzonderlijke rechtspersonen van dat concern dus geen tegemoetkoming. Minister Koolmees van SZW heeft bekendgemaakt dat de NOW-regeling voor concerns wordt verruimd. Voor meer informatie klik hier.

Kunnen zorgaanbieders (zoals tandartsen of fysiotherapeuten) een beroep doen op de NOW?
Het ministerie van VWS heeft met zorgverzekeraars en gemeenten afspraken gemaakt over de ondersteuning van zorgaanbieders tijdens de Coronacrisis. Zorgaanbieders moeten zich voor ondersteuning in eerste instantie wenden tot de inkopers (van zorgverzekeraars en gemeenten) en met hen nagaan of zij steun kunnen krijgen. Als zorgaanbieders rekening houdend met deze ondersteuning voldoen aan de voorwaarden van de NOW-regeling, dan kunnen zij zich wenden tot het UWV om een aanvraag voor steun in te dienen.

Zorgverleners kunnen vanaf 15 april 2020 ook een beroep doen op de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Via de regeling TOGS kunnen zij een eenmalige tegemoetkoming van EUR 4.000,– netto aanvragen waarmee ze hun vaste lasten betalen. De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes.

Welke voorwaarden gelden voor de NOW-regeling?
Werkgevers die worden geconfronteerd met een omzetdaling van ten minste 20% over een aangesloten periode van 3 maanden met als startdatum 1 maart, 1 april of 1 mei 2020, kunnen NOW-subsidie aanvragen.

Aan deelname aan de regeling zijn twee voorwaarden verbonden:
1. de inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en
2. de voorwaarde om gedurende de periode waarvoor subsidie wordt ontvangen geen ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV in te dienen.

Andere voorwaarden waaraan de werkgever zich moet houden:
• de werkgever mag de subsidie alleen gebruiken voor het betalen van de loonkosten;
• de werkgever moet de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging, of bij het ontbreken daarvan, de werknemers te informeren over de verlening van de subsidie;
• de werkgever moet een zodanig controleerbare administratie voeren dat de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en verplichtingen, betalingen en ontvangsten, met betrekking tot de werknemers waarvoor subsidie wordt verstrekt, kunnen worden nagegaan. De werkgever moet bovendien desgevraagd inzage in deze administratie verlenen tot vijf jaar na de datum van vaststelling van de subsidie;
• de werkgever moet zijn loonaangiftes tijdig blijven doen;
• de werkgever moet wijzigingen in omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie onverwijld en schriftelijk aan de Minister melden;
• de werkgever moet na afloop van de periode waarover subsidie is verleend een definitieve opgave doen van de omzetdaling. Daarbij moet een accountantsverklaring worden gevoegd;
• als de werkgever loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet krijgt, moet hij het college van B&W van de gemeente die de loonkostensubsidie heeft verleend over de NOW-subsidieverlening informeren;
• de werkgever is verplicht om mee te werken aan een door of namens de Minister ingesteld onderzoek naar het verstrekken van de NOW-subsidie. Deze verplichting geldt tot vijf jaar na de datum van vaststelling van de subsidie.

Kent de NOW een inkomensplafond?
Ja. Maximaal wordt twee keer het maximumdagloon per maand per individuele werknemer in aanmerking genomen. Voor zover het loon boven EUR 9.538,– bruto per maand komt, komt dat meerdere niet voor subsidie in aanmerking.

Mogen we arbeidsovereenkomsten nog beëindigen als NOW-subsidie is aangevraagd?
Van de werkgever die een NOW-tegemoetkoming aanvraagt wordt verlangd dat hij geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen indient bij het UWV. Wel is het mogelijk om een arbeidsovereenkomst te beëindigen vanwege een andere ontslaggrond (bijvoorbeeld disfunctioneren of verwijtbaar handelen). Het is ook mogelijk om een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen (vaststellingsovereenkomst) of om een tijdelijk arbeidscontract niet te verlengen.

Om in aanmerking te komen voor subsidie wordt verwacht dat de werkgever zich inspant om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Een daling van de loonsom (door het aflopen of beëindigen van een arbeidsovereenkomst) zal gevolgen hebben voor de hoogte van de uiteindelijke subsidie waar de werkgever aanspraak op kan maken.

Het voorschot dat in het kader van de NOW wordt verstrekt, is in beginsel gebaseerd op de loonsom over het aangiftetijdvak januari 2020. Als de loonsom over de maanden maart-april-mei 2020 lager is, wordt de hoogte van de subsidie verminderd met 90% van het bedrag waarmee de loonsom is gedaald. Als sprake is van een lagere loonsom als gevolg van bedrijfseconomische ontslagaanvragen, dan wordt de vermindering van de subsidie met 50% verhoogd.

Als de omzetdaling na aanvraag lager blijkt te zijn, krijgt de werkgever dan een boete?
De werkgever krijgt geen boete als na de aanvraag blijkt dat de omzet minder is gedaald (dan berekend bij de aanvraag). Wel kan UWV een deel van het voorschot terugvorderen als het voorschot te hoog blijkt.

Wordt het loon van zieke medewerkers ook meegenomen in de loonsom?
Ja. Het loon van alle verzekeringsplichtige werknemers telt mee bij de berekening van de loonsom mits ze worden doorbetaald. Dus voor de loonsom moet worden uitgegaan van het socialeverzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen. Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden.

Veel gestelde vragen over de NOW? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl