WAB in 2020?

WAB in 2020?

WAB in 2020

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) treedt grotendeels met ingang van 1 januari 2020 in werking. Voor een overzicht van de belangrijkste wijzigingen klik hier.

Bij Besluit van 11 juli 2019 is bepaald dat een selectie van onderdelen later in werking zal treden. Hieronder volgt een overzicht van deze onderdelen.

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging kleine werkgever
Kleine werkgevers (maximaal 25 personeelsleden) kunnen na inwerkingtreding van artikel 7:673e lid 1 onderdeel b BW een verzoek doen tot vergoeding van betaalde transitievergoeding. De transitievergoeding moet aan de werknemer zijn betaald wegens bedrijfsbeëindiging. De bedrijfsbeëindiging dient het gevolg te zijn van ziekte, pensionering of overlijden van de werkgever.

Vanwege de maximale verandercapaciteit van het UWV kan het UWV de noodzakelijke systeemaanpassingen voor deze compensatieregeling pas doorvoeren ná invoering en inwerkingtreding van de compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer, dus ná 1 april 2020.

De datum van inwerkingtreding van dit onderdeel zal later worden vastgelegd. Naar verwachting zal deze regeling (net als de regeling compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid) met terugwerkende kracht worden ingevoerd.

Pensioenregeling payrollwerknemer
Het nieuwe artikel 8a Waadi zal regelen dat payrollwerknemers recht hebben op een adequate pensioenregeling. Wat moet worden verstaan onder een adequate pensioenregeling zal nader worden uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur (AMvB). Het ontwerp-AMvB is ter advies ingediend bij de Raad van State.

Het payrollbedrijf moet een adequate pensioenregeling voor de payrollwerknemer te treffen, wanneer de opdrachtgever voor werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies een geldende beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling heeft getroffen.

Indien de opdrachtgever geen werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst heeft, maar in de sector van de opdrachtgever voor werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies wel sprake is van een geldende beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling zal de verplichting om een adequate pensioenregeling te treffen ook gaan gelden.

De bepalingen over een adequate pensioenregeling voor payrollwerknemers zullen met ingang van 1 januari 2021 in werking treden.

WAB in 2020

Voor de tekst van het Besluit van 11 juli 2019 klik hier.

Voor de wettekst van de WAB klik hier.

Vragen over de WAB in 2020? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl