Wanneer vervallen vakantiedagen van een zieke werknemer?

zieke werknemer

Wanneer vervallen vakantiedagen van een zieke werknemer?

Wanneer vervallen vakantiedagen van een zieke werknemer?

Voor 1 januari 2012 bouwden zieke werknemers enkel vakantiedagen op gedurende de laatste zes maanden van hun ziekteperiode. Vanaf 1 januari 2012 bouwen zieke werknemers gedurende de gehele periode van ziekte vakantiedagen op. Als zieke werknemers gedurende hun ziekteperiode vakantie genieten, worden de vakantiedagen doorgaans in mindering gebracht op het openstaande vakantiedagentegoed.

Vraag is, wanneer vakantiedagen van een zieke werknemer vervallen. Voor vakantiedagen (het wettelijk minimum van 20 dagen bij een fulltime dienstverband) en de bovenwettelijke dagen (die zijn opgebouwd voor 1 januari 2012 en voor de nieuw op te bouwen bovenwettelijke dagen) blijft de verjaringstermijn van vijf jaren gelden. Voor de minimum vakantiedagen die zijn opgebouwd na 1 januari 2012, geldt de vervaltermijn van zes maanden na het einde van het kalenderjaar waarin het tegoed is opgebouwd (artikel 7:640a BW).

Voor het verval van vakantiedagen bij een zieke werknemer geldt een iets ander regime dan het standaardregime. Artikel 7:640a BW bepaalt dat de aanspraak op het minimum vakantie uren niet vervalt na 6 maanden in het nieuwe jaar, als de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om de vakantie op te nemen. Dit is volgens het wetsvoorstel het geval bij langdurig zieke werknemers.

In het geval van langdurig zieke werknemers geldt de verjaringstermijn van 5 jaar.

Er is sprake van langdurige ziekte bij een werknemer, als er ten aanzien van die werknemer geen re-integratietraject gestart kan worden. De bedrijfsarts beoordeelt of er een re-integratietraject gestart kan worden of niet. Als een werknemer wel langdurig ziek is maar toch re-integratieverplichtingen heeft, al is het maar een paar uur per week, geldt de korte vervaltermijn van 6 maanden wel. Als de werknemer geen re-integratieverplichting heeft wegens zijn arbeidsongeschiktheid, geldt de lange verjaartermijn van 5 jaren. Zie bijvoorbeeld. Het is dan ook relevant om ervoor zorg te dragen dat een (langdurig) zieke werknemer zo mogelijk enkele uren per week re-integreert.

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl