Wijzigingen arbeidsrecht per augustus 2022

Wijzigingen arbeidsrecht per augustus 2022

Hieronder een overzicht van de arbeidsrechtelijke wijzigingen per augustus 2022.

Betaald ouderschapsverlof

Op dit moment bestaat in Nederland geen wettelijk recht op betaald ouderschapsverlof. Per augustus 2022 gaat dit veranderen. Naar aanleiding van een Europese richtlijn is de Wet betaald ouderschapsverlof opgesteld. Deze wet is inmiddels aangenomen door het parlement.

De belangrijkste wijziging betreft het wettelijk vastleggen van het recht op betaald ouderschapsverlof. Tot op heden hadden werknemers hier alleen recht op als dit was geregeld in de arbeidsovereenkomst of de cao. Vanaf augustus 2022 krijgen ouders negen weken betaald ouderschapsverlof. Tijdens dit verlof ontvangen de ouders een uitkering van het UWV. Ouders hebben recht op een uitkering van 50% van hun dagloon, met een maximum van 50% van het maximum dagloon. Let wel, in het wetsvoorstel is een optie tot verhoging van de uitkering naar 70% van het dagloon opgenomen. De Eerste Kamer heeft inmiddels een motie aangenomen die de regering aanspoort deze verhoging door te voeren. Naar verwachting zal de uitkering 70% van het dagloon (met een maximum van 50% van het maximum dagloon) gaan bedragen.

Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

De Europese richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is in een wetsvoorstel neergelegd.

Nevenwerkzaamhedenbeding

In het wetsvoorstel is een nieuw artikel opgenomen over de geldigheid van een nevenwerkzaamhedenbeding. Nevenwerkzaamheden zijn werkzaamheden die elders verricht worden gedurende het dienstverband. De toevoeging van het nieuwe artikel 7:653a BW heeft als uitgangspunt dat een beding dat het verrichten van nevenwerkzaamheden buiten de bestaande werktijden verbiedt, nietig is.

Een werknemer mag dus meerdere banen tegelijk hebben. Nevenwerk mag niet worden verboden, tenzij deze beperkingen gerechtvaardigd kunnen worden op grond van een ‘objectieve reden’. De werkgever kan dus nog wel een nevenwerkzaamhedenbeding in de arbeidsovereenkomst opnemen, als hiervoor een rechtvaardigingsgrond is. Deze rechtvaardigingsgrond hoeft niet in de arbeidsovereenkomst te staan. Als voorbeelden van rechtvaardigingsgronden noemt de Europese richtlijn:

  • gezondheid en veiligheid;
  • de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie;
  • het vermijden van belangenconflicten;
  • de integriteit van overheidsdiensten.

 

Deze rechtvaardigingsgronden zijn niet uitputtend.

In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van een nevenwerkzaamhedenbeding waarbij de werkgever toestemming moet geven voor het verrichten van arbeid voor een ander. Het onthouden van toestemming is na omzetting van de richtlijn alleen nog toegestaan als de werkgever daarvoor een rechtvaardigingsgrond heeft en deze op verzoek van de werknemer noemt.

Uitbreiding informatieplicht

De bestaande informatieplicht van de werkgever, neergelegd in artikel 7:655 BW, wordt in het wetsvoorstel uitgebreid. Kortgezegd dient de werkgever na aanvang van het dienstverband de werknemer te informeren over: de plaats van arbeid, het scholingsbeleid, de verlofaanspraken, de formele aspecten van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, de opbouw van het loon en indien van toepassing over de proeftijd. Daarnaast dient informatie verstrekt te worden over de arbeidstijden. Nieuw is dat het wetsvoorstel een onderscheid maakt tussen geheel of grotendeels onvoorspelbare arbeidstijden en geheel of grotendeels voorspelbare arbeidstijden. Voor beide vormen van arbeidstijden gelden andere regels wat betreft de informatieplicht van de werkgever.

Desgewenst checken wij uw modelarbeidsovereenkomst graag voor u.

 

Voor het wetsvoorstel klik hier. Voor ons eerdere blog over de nieuwe regels over scholingskosten en nevenwerkzaamheden klik hier.

Wilt u meer informatie over de naderende veranderingen of wilt u uw model-arbeidsovereenkomsten laten aanpassen, neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl