Ontslag van werknemers met een opzegverbod (nu en onder de WWZ)

traffic light 1024826 960 720

Ontslag van werknemers met een opzegverbod (nu en onder de WWZ)

De wet bepaalt dat een werkgever de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer tijdens de eerste twee jaar van ziekte niet mag opzeggen. Naast dit ‘tijdens’-opzegverbod kent de wet onder meer de volgende ‘tijdens’-opzegverboden: tijdens zwangerschap, bevallingsverlof, lidmaatschap van een medezeggenschapsorgaan en militaire dienst. In deze gevallen mag de werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzeggen, ook niet indien het UWV toestemming hiervoor heeft gegeven. Doet de werkgever het toch, dan kan de werknemer de opzegging vernietigen en blijft de werknemer in dienst.

De werkgever kan de kantonrechter in geval van een ‘tijdens’-opzegverbod verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De kantonrechter zal dan onderzoeken of het verzoek tot ontbinding verband houdt met het opzegverbod. Vraagt de werkgever ontbinding wegens bedrijfseconomische omstandigheden en is er geen verband met het ‘tijdens’-opzegverbod, dan kan de kantonrechter overgaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Als de WWZ in werking is getreden, per 1 juli 2015, staat het de werkgever dan niet langer vrij om de kantonrechter in geval van bedrijfseconomische omstandigheden te verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Het UWV is dan de bevoegde instantie. Geeft het UWV toestemming, dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen.

Dit kan echter een probleem opleveren bij een aantal opzegverboden. De WWZ bepaalt dat in geval de werkgever opzegt in verband met bedrijfseconomische omstandigheden de ‘tijdens’-opzegverboden vervallen indien de werknemer ten minste een half jaar werkzaam is geweest in de functie die vervalt. Dit geldt echter niet voor arbeidsongeschikte werknemers. De arbeidsovereenkomsten van arbeidsongeschikte werknemers en werknemers op wie een ‘tijdens’-opzegverbod van toepassing is die korter dan een half jaar hun functie vervullen, kunnen dus niet beëindigd worden in geval van reorganisatie.

Indien u dient te reorganiseren in verband met bedrijfseconomische omstandigheden dient u een afweging te maken of u dit voor of na 1 juli 2015 doet. Arbeidsongeschikte werknemers kunnen niet ontslagen worden in geval van een reorganisatie per 1 juli 2015. Ook dient u goed na te denken over het herplaatsen van werknemers. Zo kan bijvoorbeeld een lid van de ondernemingsraad die korter dan 6 maanden een functie vervult, niet worden ontslagen wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl