Boete gebruik vingerscan

vingerscan

Boete gebruik vingerscan

Boete gebruik vingerscan

Op 30 april 2020 is bekend gemaakt dat de Autoriteit Persoonsgegevens een boete van EUR 725.000 heeft opgelegd aan een bedrijf waarvan de werknemers gebruik maakten van een vingerscan.

De Autoriteit Persoonsgegevens stelt zich op het standpunt dat door bedrijven geen vingerscan mag worden gebruikt voor het in- en uitklokken van werknemers, omdat werknemers hiervoor niet vrijelijk toestemming kunnen geven. Werknemers verkeren in een afhankelijke positie ten opzichte van de werkgever.

In deze zaak speelde het volgende.

Feiten:
– Het bedrijf had vingerscan ingevoerd voor het terugdringen van misbruik bij in- en uitklokken.
– Werknemers konden met de vingerscan of een druppel in- en uitklokken.
– De templates van de vingerafdrukken zijn als tekstbestand opgeslagen en deze zijn niet verwijderd bij de uitdiensttreding van een werknemer.
– In de arbeidsovereenkomst was geen informatie opgenomen over het gebruik van vingerafdrukken. Werknemers waren slechts via het personeelshandboek geïnformeerd dat het bedrijf de intentie had om volledig met de vingerafdruk in te klokken. Het vastleggen van de vingerscan was niet aangekondigd aan de werknemers.
– Het bedrijf kon niet aantonen dat zij uitdrukkelijk toestemming vroegen aan de werknemers voor het afnemen van de vingerafdrukken en het gebruik van de vingerscans.
– Werknemers gaven aan verplicht te zijn om gebruik te maken van de vingerscan en als je dat weigerde, een gesprek met de directeur volgde.

Autoriteit Persoonsgegevens:
– Gezien de afhankelijkheid die het gevolg is van de relatie tussen werkgever en werknemer, is het onwaarschijnlijk dat de werknemer zijn/haar toestemming vrijelijk kon geven. Daarom wordt eventueel gegeven toestemming van werknemers als niet vrijelijk beschouwd.
– Een vingerafdruk betreft een bijzonder persoonsgegeven (biometrische gegevens). De verwerking daarvan is in beginsel verboden. Van een uitzonderingsgrond (uitdrukkelijke toestemming of noodzakelijk voor authenticatie of beveiligingsdoeleinden) was geen sprake.
– De Autoriteit Persoonsgegevens is van oordeel dat het verwerken van vingerscans in het kader van het tegengaan van misbruik bij tijdsregistratie, aanwezigheidscontrole en bevoegd gebruik van apparatuur bij het bedrijf niet noodzakelijk en proportioneel is. Er konden andere minder ingrijpende manieren worden gebruikt.
– De Autoriteit Persoonsgegevens legde een boete op van EUR 725.000,–.

Boete gebruik vingerscanBoete gebruik vingerscan

Voor het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens en het daarbij behorende boetebesluit klik hier.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) geldt dat verwerking van biometrische gegevens (waaronder een vingerscan), verboden is tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond.

Artikel 29 UAVG luidt als volgt:
“Gelet op artikel 9, tweede lid, onderdeel g, van de verordening, is het verbod om biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon te verwerken niet van toepassing, indien de verwerking noodzakelijk is voor authenticatie of beveiligingsdoeleinden.”

Er mag dus enkel gebruik worden gemaakt van een vingerscan indien dit noodzakelijk is voor authenticatie of beveiligingsdoeleinden. Dit is enkel noodzakelijk als gebruik van een alternatief (bijvoorbeeld een pas, tag of code) niet mogelijk is.

Hierbij is van belang dat een werknemer geen toestemming aan de werkgever kan geven voor het gebruik van de vingerscan, omdat de AVG ervan uitgaat dat een werknemer niet vrijwillig toestemming kan geven voor het verwerken van persoonsgegevens aan de werkgever vanwege de bestaande gezagsverhouding.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 12 augustus 2019 geoordeeld dat Manfield werknemers niet mag verplichten tot het gebruik van een vingerscansysteem. Uit het besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens blijkt dat ook het onverplicht gebruik van de vingerscan door werknemers, niet is toegestaan.

Voor de eerdere uitspraak van de Rechtbank Amsterdam klik hier.

Voor de tekst van de AVG klik hier.

Voor de tekst van de UAVG klik hier.

Vragen over een mogelijke boete gebruik vingerscan? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. U kunt online een afspraak maken of gewoon even bellen : Bel: 010-2492444

 

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl