Het recht om ontslagen te worden

recht om ontslagen te worden

Het recht om ontslagen te worden

Zoals bekend moet de werkgever nu ook een ontslagvergoeding betalen bij ontslag van een langdurig zieke werknemer. Daarom zetten veel werkgevers na twee jaar ziekte het dienstverband voort. Als de werknemer geen mogelijkheden heeft tot het verrichten van passend of aangepast werk binnen het bedrijf dan hoeft de werkgever geen salaris meer te betalen en een transitievergoeding hoeft ook niet betaald te worden.

Naar aanleiding van een krantenartikel over deze “ontduiking” van de transitievergoeding zijn er kamervragen gesteld over deze praktijk. De minister van SZW heeft toen aangegeven dat het onfatsoenlijk is als werkgevers opteren voor een slapend dienstverband enkel om de transitievergoeding te omzeilen. De Minister gaf aan dat werknemers daartegen kunnen opkomen door zelf ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen onder toekenning van de transitievergoeding of zelfs een billijke vergoeding.

Het recht om ontslagen te worden

Een vergoeding kan echter slechts worden toegekend als het handelen of nalaten van de werkgever ernstig verwijtbaar is, en daarvan is niet snel sprake. Inmiddels is de eerste rechterlijke uitspraak hierover gedaan. De kantonrechter te Gouda heeft geoordeeld dat een werkgever niet tekort schiet in zijn verplichtingen jegens de werknemer als hij de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer laat voortduren en het ontwijken van de transitievergoeding daarvoor niet de enige reden is. Er kunnen immers ook andere redenen zijn om het dienstverband voort te zetten, zoals het voortzetten
van de re-integratie.
Er is dus geen recht van de werknemer om na twee jaar ziekte ontslagen te worden en geen recht op een vergoeding omdat de werkgever niet tot ontslag overgaat. Dat wil overigens niet zeggen dat het laten voortduren van het dienstverband altijd voor de werkgever de beste optie is. Bij de voortzetting van het dienstverband blijft ook de re-integratieplicht bestaan, en de plicht tot aanbieding van passend of aangepast werk zodra daartoe mogelijkheden komen, onder betaling van een passend salaris. Een mogelijk nadeel is verder dat ook slapende dienstverbanden bij een reorganisatie
meetellen bij het afspiegelingsbeginsel.
Laura van Luipen

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl