Loon in bitcoins. Mag dat?

crypto currency g951d1e11d 1920

Loon in bitcoins. Mag dat?

De Bitcoin is sinds begin september een wettig betaalmiddel in El Salvador. Bedrijven en winkeliers moeten de Bitcoin voortaan accepteren als betaalmiddel, mits zij de technologieën daartoe in huis hebben. El Salvador is het eerste land ter wereld waar de Bitcoin een wettig betaalmiddel is. In Nederland wordt ook met Bitcoins gehandeld. Vraag is of een werkgever zijn werknemer mag uitbetalen in Bitcoins.

Rechtspraak
De Rechtbank Overijssel oordeelde in 2014 dat de Bitcoin geen wettig betaalmiddel is. De gebruikers bewaren hun Bitcoins in digitale portemonnees, de zogenoemde wallets. Deze wallets lijken op bank- en girorekeningen en hebben ook ieder een eigen nummer. Echter, de wallets worden niet beheerd door een derde partij, zoals een bank, maar door de gebruikers zelf. De gebruiker is geen giro-instelling in de zin van de wet (artikel 6:114 BW). De rechtbank oordeelde dat Bitcoins niet overgaan in het vermogen van de aanbieder van de wallets en dat bovendien geen verbintenisrechtelijke verhouding bestaat tussen de eigenaar van de Bitcoins en de aanbieder van de wallets. Naar het oordeel van de rechtbank was dan ook geen sprake van giraal geld als bedoeld in artikel 6:114 BW. De rechtbank oordeelde dat de Bitcoin geen wettig betaalmiddel is, maar als ruilmiddel kan fungeren.

Dit oordeel sluit aan bij wat de Minister van Financiën eerder heeft gesteld. In 2013 heeft de Minister geschreven dat de Bitcoin niet onder de definitie van (elektronisch) geld in de zin van de Wet financieel toezicht valt en dat de Bitcoin niet als wettig betaalmiddel kwalificeert, maar wel een ruilmiddel tussen particulieren is.

Betekent dit ook dat een werkgever het loon van een werknemer niet in Bitcoins mag uitbetalen?

Wet
In artikel 7:616 BW staat dat de werkgever verplicht is het loon van de werknemer binnen bepaalde tijd te voldoen. In artikel 7:617 BW staat dat de vastgestelde vorm van loon niet anders mag zijn dan:
– geld;
– zaken, geschikt voor het persoonlijk gebruik van de werknemer en zijn huisgenoten, met uitzondering van alcoholhoudende drank en andere voor de gezondheid schadelijke genotmiddelen;
– het gebruik van een woning, alsmede verlichting en verwarming daarvan;
– diensten, voorzieningen en werkzaamheden door of voor rekening van de werkgever te verrichten, onderricht, kost en inwoning daaronder begrepen;
– effecten, vorderingen, andere aanspraken en bewijsstukken daarvan en bonnen.

Het loon moet bovendien op grond van artikel 7:620 lid 1 BW worden betaald in Nederlands wettig betaalmiddel of door girale betaling overeenkomstig artikel 6:114 BW. In lid 3 van artikel 7:620 BW staat dat de voldoening van het in andere bestanddelen dan in geld vastgestelde loon geschiedt volgens hetgeen daarover is overeengekomen of, als daarover niets is overeengekomen, volgens het gebruik.
Het loon mag dus niet worden uitbetaald in een niet-wettig betaalmiddel. Vooralsnog betekent dit dat een werkgever zijn werknemer niet (volledig) mag uitbetalen in Bitcoins.

In artikel 7a van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag staat dat betaling van het verschuldigde minimumloon geschiedt door girale betaling in de zin van artikel 6:114 BW. Ook hier vallen Bitcoins niet onder.

Het minimumloon mag dus niet in Bitcoins aan de werknemer worden uitbetaald. Alles wat boven het wettelijk minimumloon uitkomt, mag wel in Bitcoins aan de werknemer worden betaald. Dit is alleen mogelijk als beide partijen hiermee instemmen. BTC Direct en Domino Pizza maken hier bijvoorbeeld gebruik van. Beide partijen moeten hier schriftelijk mee instemmen.

Conclusie
De werkgever mag dus niet het gehele loon uitbetalen in Bitcoins. Het loon boven het minimumloon mag wel in Bitcoins worden uitbetaald indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

Voor de uitspraak van de Rechtbank Overijssel klik hier.

Voor de brief van de Minister van Financiën klik hier.

Vragen over het bovenstaande?

Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

 

 

 

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl