Vier belangrijke ontwikkelingen uit Nieuw Coalitieakkoord

Belangrijke ontwikkelingen uit Nieuw Coalitieakkoord

Vier belangrijke ontwikkelingen uit Nieuw Coalitieakkoord

PVV, VVD, NSC en BBB Bereiken Coalitieakkoord: Wat Betekent Dit voor Werkgelegenheid en Migratie?

De politieke partijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben een akkoord bereikt over hun coalitie. Dit akkoord, dat zal worden uitgewerkt in een regeerprogramma, zet de koers voor diverse beleidsgebieden, waaronder arbeid, migratie en sociale zekerheid. Hieronder leest u de hoofdlijnen.

Arbeidsmarkt: Voortzetting en Veranderingen

Het nieuwe kabinet blijft zich richten op meer zekerheid op de arbeidsmarkt, in lijn met het vorige kabinet. Belangrijke wetten zoals de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties (VBAR) en de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) blijven van kracht. Daarnaast worden stappen gezet om sociale zekerheid en fiscale regelingen te verbeteren, zodat werken meer loont.

Voor inkomen en koopkracht worden onder andere de lasten op arbeid verlicht en wordt het eigen risico in de zorg gehalveerd naar een bedrag van EUR 165,– in 2027. Verder worden er maatregelen getroffen om schuldhulpverlening te verbeteren en de stelselherziening voor kinderopvang wordt voortgezet.

Flexwerk en Arbeidsmigratie: Strengere Regels

Het wetsvoorstel voor meer zekerheid voor flexwerkers, dat onder andere het nulurencontract wil afschaffen, is nog in ontwikkeling en wordt nog niet behandeld in het akkoord. Op het gebied van arbeidsmigratie komt er een strikter afwegingskader voor de vestiging van nieuwe bedrijven en maatregelen tegen onbetrouwbare uitzendconstructies. Arbeidsmigranten van buiten de EU moeten in de toekomst een tewerkstellingsvergunning hebben en werkgevers worden verantwoordelijk voor de overlast en kosten van arbeidsmigranten zonder reguliere huisvesting.

Kennis- en Studiemigratie: Aanscherping en Beperkingen

De regels voor kenniswerkers worden aangescherpt en de studiemigratie wordt selectiever, met strengere kwalificatie-eisen en numerus fixus voor buitenlandse studenten. Het kabinet wil hiermee zorgen dat de instroom van migranten in balans blijft met de capaciteit van gemeenten en voorzieningen zoals onderwijs en zorg.

Beperking Compensatie Transitievergoeding na Langdurige Ziekte

In de budgettaire bijlage bij het coalitieakkoord staat dat de compensatie voor werkgevers bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (na afloop van de twee jaar loondoorbetalingsplicht) wordt beperkt tot kleine werkgevers. Vanaf 1 juli 2026 kunnen werkgevers met 25 of meer werknemers geen compensatie meer aanvragen bij het UWV voor de wettelijke transitievergoeding bij ontslag. Deze maatregel kan leiden tot vragen over de gelijkheid tussen grote en kleine werkgevers en kan mogelijk de instandhouding van slapende dienstverbanden bevorderen.

Hervorming van de WW-uitkering: Mogelijke Verlenging van de Opzegtermijn

De coalitie overweegt hervormingen van de WW-uitkering. Een voorstel is om de WW-duur te verkorten van 24 naar 18 maanden. Een alternatief voorstel is de opzegtermijn voor werkgevers te verlengen, wat zou leiden tot hogere kosten bij ontslag. Deze voorstellen moeten nog verder worden uitgewerkt.

Specifieke Sectoren: Innovatie en Personeelsbeleid

Voor de landbouwsector komt er een innovatieprogramma gericht op robotisering om arbeidskrachten te besparen. In de zorgsector worden maatregelen genomen om de aantrekkelijkheid van het werken in de zorg te vergroten, door middel van betere arbeidsvoorwaarden, minder administratieve lasten, loopbaanperspectief en meer autonomie.

Conclusie; Belangrijke ontwikkelingen uit Nieuw Coalitieakkoord

Dit coalitieakkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB zet de toon voor belangrijke veranderingen in arbeidsmarkt- en migratiebeleid. Werkgevers en werknemers moeten zich voorbereiden op nieuwe regelgeving die hun rechten en plichten zal beïnvloeden.

Heeft u vragen met betrekking tot de Belangrijke ontwikkelingen uit Nieuw Coalitieakkoord? Neem vrijblijvend contact op met één van onze arbeidsrechtadvocaten.

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl