Prinsjesdag 2019

Prinsjesdag 2019

Op Prinsjesdag (17 september 2019) zijn de kabinetsplannen voor het komend jaar bekend gemaakt. Hieronder een overzicht van de plannen die voor werkgevers en werknemers van belang zijn.

Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema voor het kabinet. Er is vanaf 2020 een structureel budget van 10 miljoen euro per jaar voor duurzame inzetbaarheid.

Het wordt tijdelijk mogelijk voor sociale partners om oudere werknemers die niet in staat zijn om tot de AOW-gerechtigde leeftijd gezond te blijven werken eerder te laten stoppen (tijdelijke RVU-vrijstelling). Sociale partners zullen per sector maatwerkafspraken maken. Het kabinet stelt hiervoor vanaf 2021 viermaal 200 miljoen euro beschikbaar.

Pensioen
Veel maatregelen rondom duurzame inzetbaarheid en vitaliteit vloeien voort uit het onlangs gesloten pensioenakkoord. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over de vernieuwing van het pensioenstelsel, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en een minder snelle stijging van de AOW-gerechtigde leeftijd. In 2024 wordt de AOW-gerechtigde leeftijd 67 jaar. Voor 2020 blijft de AOW-gerechtigde leeftijd 66 jaar en 4 maanden.

Verlenging geboorteverlof voor partners
Het geboorteverlof voor partners wordt vanaf 1 juli 2020 verlengd. De partner kan dan vijf weken geboorteverlof opnemen. De partner krijgt tijdens het geboorteverlof 70% van het loon doorbetaald.

Arbo
Het kabinet gaat strenger controleren of bedrijven zorgen voor een veilige werkomgeving. Bij kleine ondernemingen is er vaak geen Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), met bijbehorend plan van aanpak.

Het moet minder kostbaar en minder tijdrovend worden om schadeafhandelingen van beroepsziekten (bijvoorbeeld ziekten die veroorzaakt zijn door chroom-6) in de toekomst af te handelen. Er is een commissie ingesteld die hierover in 2020 gaat adviseren.

Het kabinet gaat aan de slag met het actualiseren van het Arbobeleid. De evaluatie van de wijziging van de Arbowet en een verkenning verbetering arbobeleidscyclus moeten in 2020 bijdragen aan een nieuwe Arbovisie 2030-2040.

Wet arbeidsmarkt in balans
Per 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Met de WAB wil het kabinet de balans tussen flexibele en vaste arbeidsovereenkomsten herstellen. Werkgevers betalen vanaf 1 januari 2020 meer WW-premie voor flexwerkers en minder voor vaste werknemers. De premie voor vaste werknemers zal naar verwachting 2,94% bedragen en voor flexwerkers 7,94%.

De werkgevers betalen een gemiddelde WW-premie over het aantal vaste werknemers en flexwerkers. Voor alle werkgevers bedraagt de gemiddeld WW-premie 4,16%.

Klik hier voor meer informatie over de WAB.

Zelfstandigenaftrek verlaagd
Het kabinet wil het verschil in fiscale behandeling tussen werknemers en zelfstandigen verkleinen. De aard van het werk moeten bepalend zijn voor de vorm waarin de arbeid wordt verricht. De zelfstandigenaftrek gaat in 2020 omlaag naar maximaal EUR 7.030. Zelfstandigen worden hiervoor in 2020, 2021 en 2022 volledig gecompenseerd. De arbeidskorting gaat namelijk omhoog, waardoor zelfstandigen er in 2020 naar verwachting 2% op vooruit zullen gaan.

Arbeidsmarkt
Het kabinet wil het aantrekkelijker maken om (meer) te gaan werken. Het gaat goed met de Nederlandse economie. Ministers willen extra investeren in de arbeidsmarkt. Het kabinet heeft voor 2020-2021 een budget van 53 miljoen euro om mensen met een beperking te helpen bij het vinden van een baan. Daarnaast worden de regels omtrent de Wajong per 1 januari 2020 versimpeld, zodat deze groep meer kan gaan werken of zich kan laten bij- of omscholen.

Voor de troonrede klik hier.

Voor de Miljoenennota, Belastingplan, begrotingen en bijbehorende stukken klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl