Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Hieronder de informatie over de NOW die op 31 maart 2020 bekend is gemaakt door de Rijksoverheid.

NOW VOORWAARDEN

• Vanaf 6 april is het loket open.
• De werkgever zal géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen bij het UWV voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. Proeftijd ontslag en ontslag via de kantonrechter of met wederzijds goedvinden is dus bijvoorbeeld nog mogelijk. Als de reeds ingediende ontslagaanvraag niet wordt ingetrokken betaalt de werkgever een boete van 150% van de loonsom van die betreffende werknemer die in mindering wordt gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd.
• Subsidie moet worden aangewend voor de betaling van de loonkosten.
• De ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging/werknemer moet worden geïnformeerd over de subsidieaanvraag.
• Werkgever houdt tot vijf jaar na vaststelling subsidie een controleerbare administratie.
• De werkgever doet loonaangifte op de voorgeschreven momenten.
• De werkgever moet een accountantsverklaring overleggen na afloop van de periode waarover subsidie is verleend.
• De werkgever verwacht gedurende drie maanden ten minste 20% omzetverlies.
• De regeling ziet op omzetdalingen over de maanden maart-mei of april- juni of mei-juli.
• Tegemoetkoming is maximaal 90% van de loonsom naar rato van de omzetdaling.
• Bijvoorbeeld (alles daartussen is ook mogelijk):
o   indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
o   indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
o   indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van een werkgever.
• De werkgevers betalen het loon aan betrokkenen werknemers 100% door als zij gebruik maken van de tegemoetkomingsregeling.
• Op basis van de aanvraag zal het UWV, bij een positieve beoordeling, een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel wordt uitgekeerd binnen 2 tot 4 weken na indiening van de aanvraag.
• Achteraf wordt door het UWV vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
• Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen aan de hand van een accountantsverklaring.
• Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.
• Werkgevers die hun zaak vanwege het coronavirus uit voorzorg hebben gesloten komen ook in aanmerking voor de NOW.

Omzet berekenen
De werkgever vraagt subsidie aan voor de loonsom in maart, april en mei in verband met een verwachte terugval in de omzet van meer dan 20%. Als de werkgever verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met vertraging in zijn omzetcijfer zichtbaar wordt, kan de werkgever aangeven dat hij de periode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wil laten starten. De werkgever kan starten op 1 maart, 1 april of 1 mei. De verwachte omzet in de 3 maanden van de door de werkgever gekozen periode, vergelijkt de werkgever met de totale omzet in 2019, gedeeld door 4, zodat beide cijfers zien op een omzet over 3 maanden. Op basis daarvan berekent de werkgever het omzetverlies in procenten.

Concern
Ingeval van een concern (verschillende bedrijfsonderdelen die samen een concern vormen) wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden. De aanvraag wordt gedaan door de diverse BV’s in het concern, per loonheffingennummer, op grond van de omzetdaling van het concern.

Loonsom
Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt het UWV automatisch over. Het gaat om het zogenaamde socialeverzekeringsloon. Daar komt 30% werkgeverslasten bij. Het loon is gemaximeerd op EUR 9.538,– bruto per maand per werknemer. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari 2020. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Het is belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst.

Buitenlandse rechtspersonen
NOW is van toepassing als de buitenlandse vennootschap in Nederland sociaal verzekerde werknemers heeft (WW/ZW etc.).

Flexwerkers
Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. Het kabinet roept werkgevers op om, indien mogelijk, flexwerkers door te betalen. Als de loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee.

Voor verdere informatie over de NOW verwijzen we naar de Q&A van de Rijksoverheid (klik hier).

Voor de tekst van de NOW klik hier.

Vragen over Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW),neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl