UBO-register eigenaren moeten zich registreren

UBO-register eigenaren moeten zich registreren

UBO-register eigenaren moeten zich registreren

Vanaf januari 2020 treedt het UBO-register in Nederland in werking. Ondernemingen zijn dan verplicht om hun (in)directe eigenaren te registreren. Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving.

Wat is een UBO?
UBO staat voor “ultimate beneficial owner”, de zogenaamde “uiteindelijke belanghebbende”. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging. Bij vennootschappen gaat het om natuurlijke personen die meer dan 25 procent van de aandelen of stemrechten bezitten of feitelijke zeggenschap hebben.

Waarom een UBO-register?
Het doel van het UBO-register is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. Nederland is verplicht een UBO-register in te stellen op grond van de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn van de EU. Het UBO-register zal deel uitmaken van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Wie moeten zich inschrijven?
De UBO-registratieplicht zal gelden voor de volgende organisaties:
• bv’s en (niet-beursgenoteerde) nv’s;
• overige rechtspersonen: stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties;
• personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma, en commanditaire vennootschappen;
• rederijen;
• Europese naamloze vennootschappen (SEs);
• Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs);
• Europees economisch samenwerkingsverbanden.

De volgende organisaties hebben geen UBO-registratieplicht:
• beursgenoteerde vennootschappen;
• eenmanszaken;
• publiekrechtelijke rechtspersonen;
• verenigingen van eigenaren;
• enkele historische rechtspersonen;
• kerkgenootschappen.

Welke gegevens worden geregistreerd?
Een deel van het UBO-register wordt openbaar toegankelijk. Het gaat om de volgende gegevens van de UBO:
• voornaam en achternaam;
• geboortemaand en -jaar;
• nationaliteit;
• woonstaat;
• aard en omvang van het economische belang van de UBO.

De volgende gegevens worden niet openbaar toegankelijk en zijn alleen toegankelijk voor bevoegde overheids- en opsporingsdiensten:
• BSN/buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN);
• geboortedag;
• geboorteland en -plaats;
• woonadres;
• afschrift van geldig identiteitsdocument;
• afschrift van document(en) waaruit de aard en omvang van het economisch belang blijkt.

Sancties
Om overtreding van de UBO-registratieplicht tegen te gaan worden zowel strafrechtelijke als bestuursrechtelijke sancties ingesteld.

Kritiek
Uit de “Uitvoeringstoets UBO-register” van de Belastingdienst blijkt dat het UBO-register fraudegevoelig is en de handhaving naar verwachting beperkt effectief zal zijn. Het is de vraag of het UBO-register daadwerkelijk zal bijdragen aan de strijd tegen witwassen van geld en terrorismefinanciering. Criminelen kunnen uitwijken naar organisatievormen die niet onder de registratieplicht vallen, waardoor de registratieplicht voor hen niet geldt. Daarnaast leidt de komst van het UBO-register tot onrust bij bijvoorbeeld familiebedrijven. Gevreesd wordt voor de privacy en de privacy van de (groot)aandeelhouders.

Tot slot
Het wetsvoorstel betreffende het UBO-register ligt bij de Tweede Kamer. De implementatie van het UBO-register dient uiterlijk 10 januari 2020 plaats te vinden. Vervolgens hebben registratieplichtigen achttien maanden de tijd om zich in te schrijven in het UBO-register.

Het is mogelijk dat het wetsvoorstel voor januari 2020 nog wordt gewijzigd. We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Voor de tekst van het wetsvoorstel klik hier.

Vragen over het UBO-register?
Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl