Bedrijfsauto verworven recht?

koerier III

Bedrijfsauto verworven recht?

Recent oordeelde de voorzieningenrechter te Utrecht over de vraag of het gebruik van de bedrijfsauto, tankpas en telefoon door tijdsverloop een verworven recht vormt.

De werknemer is al circa 16 jaar in dienst bij de werkgever en heeft gedurende deze periode zowel zakelijk als privé gebruik mogen maken van een bedrijfsauto, tankpas en mobiele telefoon. Op de arbeidsovereenkomst is de cao Beroepsgoederenvervoer van toepassing.

In artikel 7.4.a van deze cao is bepaald dat de werknemer de in bruikleen gegeven zaken zoals voertuigen, werktuigen en/of gereedschappen verplicht is terug te geven wanneer hij deze voor zijn dienst niet meer nodig heeft dan wel wanneer hij door of vanwege de werkgever om teruggave wordt verzocht.

De werknemer is sinds 5 maart 2018 100% arbeidsongeschikt. De werkgever verzoekt per brief op 2 mei 2018 om teruggave van de bedrijfsauto, tankpas en de mobiele telefoon op grond van art. 7.4.a van de cao. Indien de werknemer niet uiterlijk 7 mei 2018 tot teruggave van de bedrijfsauto en de telefoon overgaat zal de werkgever aangifte doen van diefstal en zullen zij de gemaakte huurkosten van een andere auto en de telefoonkosten op de werknemer verhalen. De werknemer laat hierop weten dat deze bedrijfsauto en mobiele telefoon voor privégebruik aan hem ter beschikking zijn gesteld en dat deze niet eenzijdig terug kunnen worden gevorderd. Op 8 mei 2018 zijn de tankpas en de mobiele telefoon geblokkeerd. Daarnaast heeft de werkgever een bedrag van EUR 750,– op de vakantietoeslag van de werknemer in mindering gebracht.

De voorzieningenrechter oordeelt dat al sinds de werknemer bij de werkgever werkzaam is (inmiddels 16 jaar) de werknemer zowel zakelijk als privé gebruik maakt van een auto van de zaak. Hier is later nog het gebruik van een mobiele telefoon bijgekomen. “Door de lange duur van het gebruik is de (ook privé) terbeschikkingstelling van de zaken aan te merken als loon en is daarmee onderdeel gaan uitmaken van de arbeidsovereenkomst.” De werkgever was niet gerechtigd deze zaken van de werknemer terug te vorderen aangezien de arbeidsovereenkomst geen eenzijdig wijzigingsbeding bevat. Hierdoor kan de werknemer nog steeds aanspraak maken op het gebruik hiervan. Het enkele feit dat het privégebruik van deze zaken niet in de cao of de arbeidsovereenkomst is opgenomen, maakt dit oordeel niet anders.

De werkgever heeft gesteld dat teruggave van de auto noodzakelijk was vanwege de overname van een ander koeriersbedrijf. Ook had de werknemer vanwege zijn arbeidsongeschiktheid de auto niet meer nodig voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. De voorzieningenrechter oordeelt dat deze omstandigheden geen reden kunnen zijn om tot wijziging van de arbeidsvoorwaarde over te gaan.

Er was geen sprake van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid en de werknemer zou op enig moment starten met re-integreren. Daarnaast maakte de werknemer ook privé gebruik van de auto. Dat is hij tijdens zijn afwezigheid tijdens ziekte blijven doen. Ook de overname van een ander koeriersbedrijf is geen reden tot wijziging van de arbeidsvoorwaarde. De werkgever moest de auto, tankpas en telefoon ook tijdens ziekte ter beschikking blijven stellen, ondanks de bepaling in de cao dat de zaken op eerste verzoek moesten worden ingeleverd.

Tip: om te voorkomen dat geoordeeld wordt dat er sprake is van een verworven recht van de werknemer, dient de werkgever een clausule in de arbeidsovereenkomst op te nemen dat de zaken ter beschikking worden gesteld ter uitoefening van de werkzaamheden. Als de werkzaamheden om welke reden ook maar langer dan drie weken niet worden uitgevoerd, dienen de zaken op eerste verzoek aan de werkgever te worden geretourneerd zonder enig recht op schadevergoeding voor het gemis van privégebruik van de goederen.

De werkgever moet vervolgens toezien op naleving van deze clausule en dus van de werknemers bij ziekte of afwezigheid anderszins langer dan drie weken, de zaken direct terugvorderen.

Voor de gehele uitspraak klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl