Bijklussen in de baas zijn tijd

multitasken II

Bijklussen in de baas zijn tijd

Geen reden voor beëindigen

Eind vorig jaar oordeelde de Rechtbank Noord-Nederland in een zaak over nevenwerkzaamheden. Gebleken was dat een werknemer al twee jaar onder werktijd regelmatig werkzaamheden voor zijn eigen eenmanszaak verrichtte. De werkgever verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

De werkgever verweet de werknemer dat hij geen melding had gedaan van zijn nevenactiviteiten. Daarmee had de werknemer in strijd gehandeld met de meldingsplicht uit de toepasselijke CAO.

Hoewel de werknemer erkende dat hij onder werktijd een aantal persoonlijke e-mailberichten had verstuurd voor zijn eenmanszaak, achtte de kantonrechter dit onvoldoende om van verwijtbaar handelen te kunnen spreken. Slechts een gering aantal e-mails waren door de werknemer verstuurd in de tijd van de baas, voor zijn eigen eenmanszaak. Ook was de tekst van het nevenwerkzaamhedenbeding niet duidelijk.

Bovendien was de kantonrechter van mening dat de werkgever bij het uitvoeren van het onderzoek naar de computer van de werknemer in strijd had gehandeld met haar eigen reglement. De werknemer was vooraf niet gehoord en ook niet op de hoogte gesteld van het feit dat zijn e-mails zouden worden gecontroleerd. De kantonrechter was van oordeel dat de nevenwerkzaamheden onder deze omstandigheden geen verwijtbaar handelen opleverden.

Reden voor beëindigen

In juli oordeelde de Rechtbank Rotterdam eveneens over nevenwerkzaamheden. Op het werk kreeg een casinomedewerker een mysterieus klein plastic zakje overhandigd door een klant. De werknemer werd op non-actief gesteld. De werkgever was van mening dat er drugs in het zakje zaten. De werknemer zei echter dat het enkel een “sample” rozemarijn voor zijn eigen webshop was. In de arbeidsovereenkomst van de werknemer stond een verbod tot het uitvoeren van nevenwerkzaamheden opgenomen. De werkgever verzocht ontbinding op grond van verwijtbaar handelen en een verstoorde arbeidsverhouding.

De kantonrechter achtte de verklaring van de werknemer ongeloofwaardig. Uit de camerabeelden van de werkgeefster bleek dat de werknemer een illegale transactie had willen verbloemen. Daarbij was uit de Facebook-pagina van de webwinkel van de werknemer niet gebleken dat hij in zijn online groente- en fruitwinkel ook rozemarijn verkocht.

De werknemer had er nog op gewezen dat het enkel voorhanden hebben van een geringe hoeveelheid legale softdrugs, in Nederland niet strafbaar is gesteld bij wet. De kantonrechter was echter met de werkgever van mening dat in een arbeidsrechtelijke relatie andere normen en waarden kunnen gelden dan in strafrechtelijk perspectief. Uit het Personeelshandboek bleek dat het bezit van drugs of het onder invloed zijn van drugs, onherroepelijk zou leiden tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst onder meer omdat het de werknemer niet vrij stond om nevenwerkzaamheden te verrichten. De werkgever had de werknemer al gevraagd om zijn nevenwerkzaamheden te stoppen, maar de werknemer weigerde dat en zette zijn webwinkel voort. De kantonrechter overwoog dat, zelfs als de werknemer zou kunnen bewijzen dat de inhoud van het zakje geen drugs betrof, de arbeidsovereenkomst toch werd ontbonden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding.

De werknemer werd in de gelegenheid gesteld te bewijzen dat de inhoud van het zakje geen drugs was, in welk geval hij aanspraak zou hebben op een transitievergoeding.

Uit deze twee uitspraken blijkt dat het cruciaal is om een duidelijk nevenwerkzaamhedenbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Als de werkgever vervolgens toeziet op naleving van het nevenwerkzaamhedenbeding, levert overtreding daarvan, zeker na een voorafgaande waarschuwing aan de werknemer om te stoppen, een reden op voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Meer lezen: voor de uitspraak Rechtbank Noord-Nederland klik hier, voor de uitspraak Rechtbank Rotterdam klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl