De nieuwe i-grond voor ontbinding veelvuldig afgewezen

De nieuwe i-grond voor ontbinding veelvuldig afgewezen

Sinds 1 januari 2020 is het mogelijk om een werknemer te ontslaan vanwege een combinatie van omstandigheden (de zogenaamde i-grond). Hierdoor kan een werknemer worden ontslagen zonder dat sprake is van één voldragen ontslaggrond. Bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens de i-grond kan de kantonrechter aan de werknemer een extra vergoeding toekennen ter hoogte van 50% van de transitievergoeding.

De werkgever moet in zijn ontbindingsverzoek de i-grond afzonderlijk goed toelichten. Kantonrechters zijn niet geneigd zelf de redenen voor de i-grond te verzamelen en op grond daarvan te oordelen.

Rechtbank Noord-Holland 17 februari 2020
De rechtbank Noord-Holland heeft op 17 februari 2020 een ontbindingsverzoek op grond van disfunctioneren, verwijtbaar handelen, een verstoorde verhouding of de i-grond afgewezen. De betreffende werknemer zou zich herhaaldelijk onaanvaardbaar hebben gedragen. De werknemer zou herhaaldelijk sabotagehandelingen aan de productielijn hebben verricht. Aangezien de werkgever deze beschuldiging niet hard kon maken, heeft de kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet ontbonden wegens verwijtbaar handelen van de werknemer. De werknemer heeft terecht aangevoerd dat een verband tussen de productiefouten en zijn aanwezigheid ontbreekt.

Ook heeft de kantonrechter de arbeidsovereenkomst van de werknemer niet wegens disfunctioneren ontbonden, omdat er geen dossier was en nooit functioneringsgesprekken met de werknemer hebben plaatsgevonden.

De kantonrechter heeft geoordeeld dat geen sprake is van een zodanig verstoorde arbeidsverhouding dat van de werkgever redelijkerwijs niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De verstoorde verhouding is volgens de werkgever ontstaan door verwijtbare gedragingen en disfunctioneren van de werknemer. Dit verwijtbaar handelen en/of disfunctioneren is niet komen vast te staan. De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst van de werknemer daarom niet wegens een verstoorde verhouding ontbonden.

De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst van de werknemer ook niet wegens de i-grond ontbonden. De i-grond is bedoeld voor die gevallen waarin voortzetting van het dienstverband in redelijkheid niet meer van de werkgever kan worden gevergd, waarbij de werkgever dat niet kan baseren op omstandigheden uit één enkelvoudige ontslaggrond, maar dit wel kan motiveren en onderbouwen met omstandigheden uit meerdere ontslaggronden samen. De werkgever heeft nagelaten de i-grond afzonderlijk toe te lichten en het is niet aan de kantonrechter om de omstandigheden die zijn aangevoerd in het kader van de afzonderlijke ontslaggronden te verzamelen en zelfstandig te beoordelen of dat voldoende is voor een voldragen i-grond.

Voor de hele uitspraak klik hier.

Rechtbank Oost-Brabant 25 februari 2020
De werkgever (een school) verzocht ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een werknemer wegens verwijtbaar handelen, een verstoorde arbeidsverhouding, andere omstandigheden of de i-grond. De school had signalen ontvangen dat de werknemer zich ongewenst zou gedragen. Uit onderzoek is niet gebleken dat de werknemer zich heeft schuldig gemaakt aan intimiderend gedrag of machtsmisbruik. Wel blijkt dat binnen de school al jarenlang sprake is van een cultuur waarin werknemers onderling affectieve relaties onderhouden. Hoewel het gedrag van de werknemer onprofessioneel is (zeker gezien zijn functie van teamleider), is de school zelf medeverantwoordelijk nu de school niet met het personeel in overleg is getreden over de binnen de school bestaande cultuur en hiervoor ook geen regels heeft opgesteld. De kantonrechter oordeelde dat de school geen redelijke grond had om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Ook het beroep op de i-grond bood de school geen soelaas. De verweten gedragingen van de werknemer en de aan beide partijen toe te rekenen verstoring van de arbeidsverhouding is niet zodanig dat van de school in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Voor de hele uitspraak klik hier.

Rechtbank Oost-Brabant 5 maart 2020
De kantonrechter heeft geoordeeld dat de wiskundeleraar niet verwijtbaar heeft gehandeld door in een voorkomend geval cijfers van leerlingen op te hogen. Een enkele keer de overgangsregel overtreden levert onvoldoende reden op voor ontbinding wegens verwijtbaar handelen, een verstoorde arbeidsverhouding of de i-grond. Hierbij was van belang dat de werkgever zijn beschuldigingen niet hard heeft kunnen maken, dat niet is gebleken dat de werkgever iets heeft ondernomen om te onderzoeken of de verstoorde verhouding nog was te herstellen en de werkgever de i-grond niet afzonderlijk heeft toegelicht.

Voor de hele uitspraak klik hier.

Rechtbank Midden-Nederland 27 maart 2020
De werkgever verzocht ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de werknemer vanwege disfunctioneren of vanwege disfunctioneren in combinatie met een verstoorde arbeidsverhouding (de i-grond). De werkgever heeft geen verbetertraject gestart voor de werknemer. De kantonrechter heeft het ontbindingsverzoek wegens disfunctioneren afgewezen, omdat de werkgever geen concrete voorbeelden heeft genoemd van het disfunctioneren, de werknemer niet tijdig in kennis heeft gesteld van het disfunctioneren en hem onvoldoende in de gelegenheid heeft gesteld zijn functioneren te verbeteren.

Met betrekking tot de i-grond oordeelde de kantonrechter dat onvoldoende is gebleken dat sprake is van een onwerkbare situatie. Hierbij was van belang dat de werkgever ten onrechte het standpunt innam dat de arbeidsovereenkomst diende te eindigen en de werkgever nauwelijks heeft toegelicht waarom sprake zou zijn van een i-grond. Het ontbindingsverzoek werd afgewezen.

Voor de hele uitspraak klik hier.

Rechtbank Rotterdam 30 maart 2020
De werkgever (een apotheek) verzocht de arbeidsovereenkomst van de apotheker te ontbinden wegens disfunctioneren, een verstoorde arbeidsverhouding of de i-grond. De werkgever heeft geen verbetertraject gestart, waardoor de werknemer geen reële kans heeft gehad om haar functioneren te verbeteren. De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst niet wegens disfunctioneren.

Ook ontbond de kantonrechter niet wegens een verstoorde arbeidsverhouding, omdat de werkgever de verstoorde arbeidsverhouding baseerde op dezelfde feiten en omstandigheden als waarmee hij het disfunctioneren van de werknemer onderbouwde. Nu deze omstandigheden geen ontbinding kunnen dragen, kan dit ook niet de basis vormen voor een ontbinding wegens een verstoorde verhouding.

De werkgever heeft de i-grond onvoldoende toegelicht. Het is niet aan de kantonrechter om de omstandigheden die zijn aangevoerd in het kader van de afzonderlijke ontslaggronden in het kader van de i-grond te verzamelen en zelfstandig te beoordelen of dat voldoende is voor een voldragen i-grond. Het ontbindingsverzoek is afgewezen.

Voor de hele uitspraak klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl