Maximale transitievergoeding verhoogd

geld

Maximale transitievergoeding verhoogd

Op dit moment bedraagt de transitievergoeding maximaal EUR 77.000 bruto of een bruto jaarsalaris indien dat meer bedraagt. Per 1 januari 2018 wordt de maximale transitievergoeding verhoogd naar EUR 79.000 bruto of een bruto jaarsalaris indien dat meer bedraagt. De maximale transitievergoeding is hiermee verhoogd met 2,2% en daarna afgerond op het naaste veelvoud van EUR 1.000. Dit percentage betreft de verwachte stijging van de lonen in 2018.

Bij de invoering van de transitievergoeding per 1 juli 2015 bedroeg de transitievergoeding maximaal EUR 75.000 bruto. Sindsdien is deze ieder jaar verhoogd.

Voor het besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

transistievergoedingklik hier.

Leer meer

Wilt u meer weten neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

TOELICHTING

Op grond van artikel 7:673, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek wordt de hoogte van het bedrag genoemd in het tweede lid van dat artikel, betreffende de hoogte van de transitievergoeding, jaarlijks met ingang van 1 januari bij ministeriële regeling gewijzigd overeenkomstig de ontwikkeling van de contractlonen zoals deze voor het betrokken jaar, blijkens bekendmaking in de Macro-Economische Verkenningen (MEV), in het voorafgaande jaar is geraamd. Tevens is bepaald dat het bedrag daarbij wordt afgerond op het naaste veelvoud van € 1.000,–. De ontwikkeling van de contractlonen wordt blijkens de MEV geraamd op 2,2%.1Momenteel is het bedrag € 77.000,–, bij verhoging met 2,2% resulteert dit in een bedrag van € 78.694,–. Dit bedrag wordt afgerond op het naaste veelvoud van € 1.000,–. In de onderhavige regeling wordt daarom met ingang van 1 januari 2018 het bedrag van € 77.000,– gewijzigd in € 79.000,–.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,L.F. Asscher

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl