Op non-actief stellen van werknemers in het kader van de ontslagprocedure: even opfrissen!

non-actief

Op non-actief stellen van werknemers in het kader van de ontslagprocedure: even opfrissen!

Onlangs deed de Rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak over het op non-actiefstellen van een werknemer wegens verval van functie. De regels over het op non-actiefstellen van werknemers in het kader van een ontslagprocedure bij het UWV zijn duidelijk weergegeven in de overwegingen van de Rechtbank.

Feiten
Op 10 juli 2023 wordt werkneemster tijdens een wekelijkse online meeting met haar manager onverwachts medegedeeld dat haar functie zou komen te vervallen. Werkneemster ontvangt dezelfde dag een e-mail waaruit volgt dat er ook geen mogelijkheden zijn voor herplaatsing door organisatieverandering. Er is geen andere optie dan de beëindiging van haar arbeidscontract voort te zetten. Werkneemster wordt met ingang de datum van haar functieverval op non-actief gezet. Op 26 juli 2023 dient werkgever een ontslagaanvraag in bij het UWV op bedrijfseconomische gronden.

Werkneemster stelt dat zij ten onrechte van haar werkzaamheden is vrijgesteld omdat een zwaarwegende grond ontbreekt. De op non-actiefstelling en de maatregelen zijn volgens werkneemster ontoelaatbaar en beschadigend. Daarom dient zij onmiddellijk in staat te worden gesteld haar werkzaamheden op gebruikelijke wijze te verrichten. Werkgever stelt dat in afwachting van de uitkomst van het UWV werkneemster met behoud van salaris wordt vrijgesteld van haar werkzaamheden. Werkgever benoemt in dat kader dat haar functie niet meer bestaat, en dat het daarom voor haar niet meer mogelijk is haar werkzaamheden nog te verrichten.

Oordeel
Omdat het gaat om een kort geding dient werkneemster een spoedeisend belang te hebben. Volgens de kantonrechter is dit spoedeisende belang aanwezig, omdat de beslissing van het UWV nog lang kan duren. De vordering tot wedertewerkstelling ziet niet alleen op de termijn tot aan de beslissing van het UWV, maar ook op de periode daarna tot aan het rechtsgeldige einde van het dienstverband.

Van werkneemster kan niet worden gevergd dat zij deze gehele periode gedwongen is vrijgesteld van haar werkzaamheden zonder redelijke grond. Ook zijn de bedrijfseconomische gronden niet vast komen te staan en moet werkneemster in beginsel haar werkzaamheden hervatten. De maatregel dat een werknemer op non-actief wordt gesteld is zeer ingrijpend. Een op non-actiefstelling is pas rechtsgeldig als sprake is van dusdanig zwaarwegende omstandigheden dat van werkgever in redelijkheid niet langer kan worden gevergd dat hij werknemer tot de bedongen arbeid toelaat.

De kantonrechter oordeelt dat werkgever onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er een geldige reden was om werkneemster op non-actief te stellen. Het feit dat de functie van de werkneemster is komen te vervallen en haar taken door collega’s zijn overgenomen, is de verantwoordelijkheid van de werkgever. De werkgever heeft zonder goede reden de werkneemster op non-actief gesteld en heeft onvoldoende rekening gehouden met haar belangen. Het argument dat het niet wenselijk is dat de werkneemster terugkeert omdat werkgever haar niet als een betrouwbare werkneemster beschouwt, is onvoldoende gebleken, en er is geen bewijs van een bijzondere en onwerkbare situatie. De wedertewerkstelling van de werkneemster wordt toegewezen. Werkneemster krijgt weer volledige toegang tot haar digitale werkomgeving, inclusief e-mailaccount en gegevens.

Tip
Soms is het noodzakelijk om een werknemer op non-actief te stellen. De rechtsgeldigheid van een dergelijke maatregel is afhankelijk van de afspraken in de arbeidsovereenkomst en de relevante omstandigheden. Het is van belang dat de werkgever een zwaarwegende grond heeft om een werknemer op non-actief te stellen. De non-actiefstelling moet zorgvuldig worden gemotiveerd en onderbouwd. Functieverval in het kader van een reorganisatie is onvoldoende. Agressie, intimidatie of een fraudeonderzoek naar de werknemer zijn doorgaans wél voldoende.

Voor de gehele uitspraak klik hier.

Heeft u naar aanleiding van deze uitspraak vragen met betrekking tot het non-actief stellen van één van uw werknemers? Neem  dan vrijblijvend contact op met één van onze advocaten, we denken graag met u mee. Bel: 010-2492444

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl