Geen passende arbeid, geen loon

Geen passende arbeid, geen loon

Hoewel de discussies nooit waren beslecht ging men er tot voor kort in het algemeen van uit dat van een arbeidsongeschikte werknemer, die weigerde passende arbeid te verrichten in het kader van reintegratie, het loon slechts kon worden stopgezet voor de uren dat de werknemer daartoe in staat werd geacht. In de rechtspraak lijkt zich op dit punt inmiddels een kentering te hebben voorgedaan. Onlangs hebben twee hoven een arrest gewezen over dit onderwerp. Beide hoven kwamen tot eenzelfde oordeel, zij het via een andere weg. Betekent dit dat er nu duidelijkheid is op dit punt voor de arbeidsrechtpraktijk?

ArbeidsRecht. Maandblad voor de praktijk, Geen passende arbeid, geen loon

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl