Hoog ziekteverzuim geen reden voor ontslag

ontslag

Hoog ziekteverzuim geen reden voor ontslag

De werkgever (Aldi te Best) heeft een verzoek ingediend om de arbeidsovereenkomst van een frequent zieke werknemer te ontbinden. De betreffende werknemer, werkzaam als tweede vervangend filiaalleider, heeft sinds 2010 69% van haar werkdagen verzuimd. De kantonrechter oordeelde dat sprake is van hoog ziekteverzuim, maar dat niet is gebleken dat dit onaanvaardbare gevolgen voor de werkgever met zich brengt. Dat collega’s van de werknemer hebben moeten overwerken door het verzuim, maakt dit niet anders. Niet is gebleken dat de collega’s dit hebben ervaren als een onevenredige druk. De kantonrechter weegt mee dat grotere werkgevers worden geacht meer mogelijkheden te hebben om bij plotselinge uitval voor vervanging te zorgen, waardoor niet zo snel sprake zal zijn van een verstoring van de bedrijfsvoering of van een onevenredige druk op collega’s in verband met de ziekmelding van een werknemer. Bij de werkgever is het gebruikelijk dat ziekteverzuim binnen het eigen filiaal wordt opgevangen, maar Aldi zou ook organisatiebreed maatregelen kunnen treffen om langdurig zieke werknemers te vervangen, bijvoorbeeld door het oprichten van een flexibele pool. Het onevenredig hoge ziekteverzuim van de werknemer is daarom niet onaanvaardbaar voor de bedrijfsvoering. De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek af.

De werkgever verzocht in deze zaak ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van de zogenaamde C-grond. Deze luidt als volgt:

“het bij regelmaat niet kunnen verrichten van de bedongen arbeid als gevolg van ziekte of gebreken van de werknemer met voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen, mits het bij regelmaat niet kunnen verrichten van de bedongen arbeid niet het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer en aannemelijk is dat binnen 26 weken (…) geen herstel zal optreden en dat binnen die periode de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht”

De werkgever had in deze zaak voldaan aan alle bovenstaande vereisten, behalve dat (vanwege de grootte van de organisatie) niet is komen vast te staan dat sprake was van onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering.

Het is voor grotere werkgevers dus heel lastig (haast onmogelijk) om een werknemer te ontslaan vanwege regelmatig ziekteverzuim.

Voor de uitspraak van de kantonrechter Tilburg klik hier.

Wilt u meer weten neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl