Nieuwe regels scholingskosten en nevenwerk

adult education gcd5da3c40 1920

Nieuwe regels scholingskosten en nevenwerk

Per 1 augustus 2022 wijzigen de regels omtrent scholingskosten en nevenwerkzaamheden. Alleen in uitzonderingsgevallen mag een verbod op nevenwerkzaamheden met de werknemer worden overeengekomen. Daarnaast wordt de informatieverplichting die de werkgever bij de indiensttreding van een werknemer heeft, verduidelijkt en uitgebreid. Bijvoorbeeld worden de termijnen waarbinnen informatie moet worden gegeven, vastgelegd.

Scholingskosten
De mogelijkheden om opleidingskosten voor rekening van de werknemer te laten komen, worden beperkt. Dit ziet op de kosten van wettelijk verplichte opleidingen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie van de werknemer. Verder moeten werknemers de mogelijkheid krijgen om de opleiding onder werktijd te kunnen volgen.

Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
De wijzigingen vloeien voort uit de Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie. De richtlijn heeft als doel om arbeidsvoorwaarden te verbeteren, door transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen en gelijktijdig te zorgen voor aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt. In de richtlijn staan kort gezegd de minimumrechten die iedere werknemer in de Europese Unie moet hebben. De regels zien op:
• informatieverstrekking aan werknemers
• minimumvereisten voor de arbeidsovereenkomst
• minimumvereisten voor oproepovereenkomsten
• minimumeisen voor de proeftijd
• mogelijkheden om meerdere banen te hebben
• overgang naar andere vormen van werk
• de bekostiging van opleidingen
• maatregelen ter bescherming van werknemers

Wetsvoorstel nog niet openbaar
Op grond van de richtlijn moeten EU-lidstaten de minimale bescherming voor 1 augustus 2022 in hun nationale wetgeving hebben geregeld. In Nederland is daarvoor het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden gemaakt. De Raad van State heeft advies over het wetsvoorstel uitgebracht. Het wetsvoorstel is nog niet ingediend bij de Tweede Kamer. Hierdoor is het wetsvoorstel nog niet openbaar.

Voor de richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie klik hier.

Voor het Advies Raad voor de Rechtspraak klik hier.

Vragen over het bovenstaande?

Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl