Werkwijzer Poortwachter 2021

Werkwijzer Poortwachter 2021

Het UWV heeft de Werkwijzer Poortwachter op haar website gepubliceerd. Deze Werkwijzer is bedoeld om werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven te helpen bij de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers.

In de Werkwijzer Poortwachter worden onder andere de volgende vragen beantwoord:
• Wat verwacht het UWV van de werkgever bij de re-integratie van een werknemer?
• Hoe toetst het UWV of de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn?
• Welke gevolgen heeft het voor de werkgever als blijkt dat zijn re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest?

De Werkwijzer Poortwachter 2021 vervangt de oude “Werkwijzer RIV-toets in de praktijk”.

Voor de Werkwijzer Poortwachter klik hier.

Hierin meer informatie over:

Bij de geactualiseerde Werkwijzer Poortwachter van 1 juni 2021
Door de inwerkingtreding van de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (WAB) vanaf 1 januari 2020, is de Werkwijzer Poortwachter aangepast. Zo zijn de re-integratieverplichtingen van de payrollwerkgever gewijzigd. Daarom zijn (in hoofdstuk 6) ook deze teksten veranderd. Omdat nieuwe specifieke regelingen zijn ontstaan werken we in paragraaf 5.12 het algemene onderwerp ‘verlof’ verder uit.

Addendum Covid-19

De overheidsmaatregelen voor Covid-19 grijpen in op de re-integratieverplichtingen van werkgevers. Daarom werd op 18 mei 2020 een addendum (aanvulling) op de Werkwijzer
Poortwachter uitgegeven. Daarin staat hoe wij de re-integratie-inspanningen van de werkgever beoordelen tijdens de op dat moment geldende Covid-19-maatregelen.

Quick Startdocument

In de Werkwijzer Poortwachter staat hoe de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van UWV de ondernomen re-integratie-inspanningen beoordelen. Om de werkgever te ondersteunen in de stappen die hij hierbij moet zetten, en om hem te wijzen op zijn verantwoordelijkheden, werd in juni 2020 het ‘Quick Startdocument’ gepubliceerd. Dit document is geen vervanger van de Werkwijzer Poortwachter maar een aanvulling, specifiek gericht op de werkgever.

Vragen over het bovenstaande?
Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl